لغات مشابه
objection : ايراد , تعرض , اعتراض

objectionable : بد برخورد , ناشايسته , قابل اعتراض

objectionably : بطور قابل اعتراض

objective : مفعولي , عيني , هدف

objective anxiety : روانشناسى : اضطراب عينى

objective case : حالت مفعوليت

objective complement : مکمل موضوع

objective function : بازرگانى : تابع هدف

objective glass : نجوم : عدسى شيئى

objective language : کامپيوتر : زبان مقصود

objective method : روانشناسى : روش عينى

objective psychology : روانشناسى : روانشناسى عينى نگر

objective test : روانشناسى : ازمون عينى

objective type : روانشناسى : سنخ عينى

objectively : بطور واقعى يا خارجى ،بطور مفعول

objectiveness : چنانکه در خارج معقول باشد،با داشتن وجود خارجى ،بطورواقعى ياخارجى

objectives : اهداف

objectivity : مفعوليت , عيني بودن

objectless : بى مقصود،بى منظور

objectness : حقارت

objector : معترض , اعتراض کننده

objects : مطامح

objurgate : تقبيح کردن ،سخت مورد انتقاد قرار دادن

objurgation : سرزنش سخت

objurgatory : سرزنش اميز

oblate : پهن شده در قطبين ،پخت

oblate ellipsoid : معمارى : بيضوى پخت

oblated : معمارى : پخت

oblation : اهدا نان

oblatory : مبنى بر نذر يا هديه

oblieration : امحا،پاک سازى ،محو،حک ،نسخ ،ستردگى ،بطلان

obligate : ملزم کردن , ضامن سپردن

obligated : موظف

obligated reservist : علوم نظامى : مشمول وظيفه

obligated stocks : علوم نظامى : کالاى تضمين شده يا تعهد شده از نظر تدارک

obligation : ذمه داري , موظف , تعهد , فرض , التزام , عقده , الزام

obligator : قانون ـ فقه : متعهد

obligatory : الزام آور

oblige : مکلف , مرهون ساختن

obliged : ملزم , متعهد , مجبور , در اسارت

obligee : متعهدله

obliging : منت گذار

obligingly : از روى مهربانى

obligingness : مهربانى ،حاضرخدمتى

oblimax rotation : روانشناسى : چرخش مايل بيشينه

oblimin rotation : روانشناسى : چرخش مايل کمينه

oblique : مورب

oblique angle : زاويه تند( حاده )يا باز( منفرجه)

oblique bond : معمارى : رج چينى کلاغ پر

oblique case : حالت مفعولى يا اضافه ،حالت اسمى که نه فاعل باشد نه منادى

oblique edged scraper : معمارى : رنده کج

oblique joint : معمارى : شکستگى کج

oblique lattice : شيمى : شبکه مايل

oblique plane : معمارى : سطح مورب

oblique question : پرسش غيرمستقيم

oblique rotation : روانشناسى : چرخش مايل

oblique shock wave : علوم هوايى : موج ضربه اى مايل

oblique system : شيمى : سيستم مايل

oblique weir : عمران : در تصوير افقى سرريزى استکه تاج ان نسبت به جريان اب مايل باشد

obliquely : بطور مايل ،کج ،بشکل اريب ،بطور مورب ،قيقاج

obliqueness : مايليت

obliquity : انحراف اخلاقى ،گمراهى ،کجى

obliquity of ecliptic : علوم دريايى : ميل دايره البروج

obliterate : معدوم کردن , در نوشتن

obliterated : مندرس

oblivion : فراموشي

oblivious : فراموشکار

obliviously : از روى فراموشى ،باچشم پوشى ،با غماض

obliviousness : فراموشکارى ،چشم پوشى

oblogation : قانون ـ فقه : تعهد

oblonated : دراز: درازنا،کشيده

oblong : نگاه ممتد

oblongated : دراز،کشيده

obloquy : بدگويى ،ناسزاگويى ،سرزنش ،افترا

obmutescence : خاموشى ،خاموش نشينى ،سکوت عمدى

obnoxious : گزندآور , نفرت انگيز , زيان بخش

obnoxious smell : بوى بد،بوى نفرت انگيز

obnoxiousness : بدى ،نفرت انگيزى

obnubilate : در زير ابر پوشاندن ،ابرى کردن ،تخدير شدن

oboe : سرنا

oboeist : فلوت زن , قره ني زن

oboist : قره ني زن , فلوت زن

obol : سکه سيم در يونان باستان که نزديک بود با يکpenny و نيم

obolete process : شيمى : فرايندهاى مهجور

obovate : بشکل تخم مرغ وارونه

obreption : پنهان روى ،خدعه

obreptitious : زير جلى ،خدعه اميز

obscence : زست ،شرم اور،هرزه ،وقيح ،نفرت انگيز

obscence act : قانون ـ فقه : فحشاء

obscene : شهوت انگيز , مبتذل , مستهجن , شنيع , فاهش

obscene act : شنيعه , فحشاء

obscene publications : قانون ـ فقه : نشريات مستهجن

obscenely : وقيحانه ،بطور شرم اور،زشتى ،از روى هرزگى

obscenity : سخن رکيک , شناعت , حرب بد , عبارت مبتذل

obscurant : مخالف اصلاحات

obscurantism : کهنه پرستي

obscurantist : مخالف روشنى فکر،مخالف اصلاحات

obscuration : تيره سازى ،تاريکى ،کسوف

obscure : تار , مشتبه ساختن , مبهم کردن , غامض , تاريک کردن , گمنام کردن , مبهم , مشتبه , تاريک نمودن

obscured problems : غوامض

obscurely : بطور تيره و نامعلوم

obscurity : تيرگي , تعسر , مجهوليت

obsecration : دعا يا مناجاتى که با کلمهby يعنى بحف اغاز ميگرد د،لابه ،استغاثه

obsequent river : معمارى : وارود

obsequial : وابسته به ايين تشيع جنازه با ختم مرده

obsequies : ايين تشيع جنازه ،ختم گزارى

obsequious : مزاج گو

obsequiously : چاپلوسانه ،متملقانه

obsequiousness : چاپلوسى ،مداهنه ،تملق ،مزاج گويى

obsequy : مجلس ترحيم يا تجليل متوفى ،فرمانبردارى

observ (astron) : علوم دريايى : رصد کردن

observability : شيمى : مشاهده پذيرى

observable : قابل گفتن , علني , قابل مشاهده , قابل مراعات , قابل ديدن

observable quantity : شيمى : کميت مشاهده پذير

observance : رعايت

observancy : حرمت ،رعايت

observandum : ايين( رعايت کردنى ) رسم

Observant : تیز بین

Observant : تیز بین

observant : مراقب , مراعات کننده

observantion : مشاهده ،ديد،نگاه ،نظاره ،ديبانى ،معاينه ،تفسير

observantly : از روى ملاحظه و رعايت ،با توجه ،از روى وظيفه شناسى ،با حرمت

observation : تماشا , ملاحظه , ديده وري

observation error : معمارى : خطاى مشاهده

observation post : علوم نظامى : پست ديدبانى

observation sector : علوم نظامى : قطاع ديدبانى

observation well : عمران : چاه مشاهده اى

observational : مبنى بر مشاهده ،وابسته به ديده بانى

observational techniques : روانشناسى : فنون مشاهده

observations : مشهودات

observatories : مراصد

observatory : رصد خانه , زيچ

observe : رعايت کردن , ملاحظه کردن , مشاهده کردن , مرعي داشتن

observed : منظور نظر

observed chart : علوم نظامى : طرح تير ديدبانى شده

observed fire : علوم نظامى : تير ديدبانى شده

observed frequency : روانشناسى : بسامد مشاهده شده

observed score : روانشناسى : نمره مشاهده شده

observer : مشاهده کننده , ناظر

observer (astron) : علوم دريايى : راصد

observing : ديده ور

observingly : با رعايت ،از روى ملاحظه ،حرمت گرارانه ،از روى توجه

obsess : وسواس داشتن

obsession : عقده روحي

obsessive : وسواسي , عقدهاي

obsessive rumination : روانشناسى : نشخوار فکرى

obsessive compulsive state : روانشناسى : حالت وسواس فکرى - عملى

obsessive compupsive disorer : روانشناسى : روان رنجورى وسواسى فکرى - عملى

obsidian : شيشه اتش فشانى ،شيشه معدنى ،مواد اتش فشانى سياه ماننداست به شيشه بطرى

obsidional : محاصره اى ،احاطه کننده ،دست برندار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پرسشنامه سازگاری تحصیلی
پرسشنامه ابراز وجود برای جوانان ASA
پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث
پرسشنامه استاندارد خلاقیت
پرسشنامه سلامت عمومی (28- GHQ)
پرسشنامه شخصیت آیزنک 90 سوالی EPQ
پرسش نامه سؤالات آزمون ترس (FCL)
پرسشنامه استرس شغلی کوپر
پرسشنامه اضطراب امتحان
پرسشنامه اضطراب اجتماعی 20 سوالی
پرسشنامه اعتیاد به مواد مخدر
پرسشنامه افسردگی سما (سنجش میزان افسردگی)
پرسشنامه افکار خودآیند منفی
پرسشنامه اضطراب شناختی لیندسای
پرسشنامه مقیاس اضطراب کتل
مقیاس اضطراب و افسردگی هاسپیتال
پرسشنامه اعتقاد به خرافات
پرسشنامه افسردگی بک (BDI)
پرسشنامه آزمون بررسی ارزشها