لغات مشابه
objective : مفعولي , عيني , هدف

objective anxiety : روانشناسى : اضطراب عينى

objective case : حالت مفعوليت

objective complement : مکمل موضوع

objective function : بازرگانى : تابع هدف

objective glass : نجوم : عدسى شيئى

objective language : کامپيوتر : زبان مقصود

objective method : روانشناسى : روش عينى

objective psychology : روانشناسى : روانشناسى عينى نگر

objective test : روانشناسى : ازمون عينى

objective type : روانشناسى : سنخ عينى

objectively : بطور واقعى يا خارجى ،بطور مفعول

objectiveness : چنانکه در خارج معقول باشد،با داشتن وجود خارجى ،بطورواقعى ياخارجى

objectives : اهداف

objectivity : مفعوليت , عيني بودن

objectless : بى مقصود،بى منظور

objectness : حقارت

objector : معترض , اعتراض کننده

objects : مطامح

objurgate : تقبيح کردن ،سخت مورد انتقاد قرار دادن

objurgation : سرزنش سخت

objurgatory : سرزنش اميز

oblate : پهن شده در قطبين ،پخت

oblate ellipsoid : معمارى : بيضوى پخت

oblated : معمارى : پخت

oblation : اهدا نان

oblatory : مبنى بر نذر يا هديه

oblieration : امحا،پاک سازى ،محو،حک ،نسخ ،ستردگى ،بطلان

obligate : ملزم کردن , ضامن سپردن

obligated : موظف

obligated reservist : علوم نظامى : مشمول وظيفه

obligated stocks : علوم نظامى : کالاى تضمين شده يا تعهد شده از نظر تدارک

obligation : ذمه داري , موظف , تعهد , فرض , التزام , عقده , الزام

obligator : قانون ـ فقه : متعهد

obligatory : الزام آور

oblige : مکلف , مرهون ساختن

obliged : ملزم , متعهد , مجبور , در اسارت

obligee : متعهدله

obliging : منت گذار

obligingly : از روى مهربانى

obligingness : مهربانى ،حاضرخدمتى

oblimax rotation : روانشناسى : چرخش مايل بيشينه

oblimin rotation : روانشناسى : چرخش مايل کمينه

oblique : مورب

oblique angle : زاويه تند( حاده )يا باز( منفرجه)

oblique bond : معمارى : رج چينى کلاغ پر

oblique case : حالت مفعولى يا اضافه ،حالت اسمى که نه فاعل باشد نه منادى

oblique edged scraper : معمارى : رنده کج

oblique joint : معمارى : شکستگى کج

oblique lattice : شيمى : شبکه مايل

oblique plane : معمارى : سطح مورب

oblique question : پرسش غيرمستقيم

oblique rotation : روانشناسى : چرخش مايل

oblique shock wave : علوم هوايى : موج ضربه اى مايل

oblique system : شيمى : سيستم مايل

oblique weir : عمران : در تصوير افقى سرريزى استکه تاج ان نسبت به جريان اب مايل باشد

obliquely : بطور مايل ،کج ،بشکل اريب ،بطور مورب ،قيقاج

obliqueness : مايليت

obliquity : انحراف اخلاقى ،گمراهى ،کجى

obliquity of ecliptic : علوم دريايى : ميل دايره البروج

obliterate : معدوم کردن , در نوشتن

obliterated : مندرس

oblivion : فراموشي

oblivious : فراموشکار

obliviously : از روى فراموشى ،باچشم پوشى ،با غماض

obliviousness : فراموشکارى ،چشم پوشى

oblogation : قانون ـ فقه : تعهد

oblonated : دراز: درازنا،کشيده

oblong : نگاه ممتد

oblongated : دراز،کشيده

obloquy : بدگويى ،ناسزاگويى ،سرزنش ،افترا

obmutescence : خاموشى ،خاموش نشينى ،سکوت عمدى

obnoxious : گزندآور , نفرت انگيز , زيان بخش

obnoxious smell : بوى بد،بوى نفرت انگيز

obnoxiousness : بدى ،نفرت انگيزى

obnubilate : در زير ابر پوشاندن ،ابرى کردن ،تخدير شدن

oboe : سرنا

oboeist : فلوت زن , قره ني زن

oboist : قره ني زن , فلوت زن

obol : سکه سيم در يونان باستان که نزديک بود با يکpenny و نيم

obolete process : شيمى : فرايندهاى مهجور

obovate : بشکل تخم مرغ وارونه

obreption : پنهان روى ،خدعه

obreptitious : زير جلى ،خدعه اميز

obscence : زست ،شرم اور،هرزه ،وقيح ،نفرت انگيز

obscence act : قانون ـ فقه : فحشاء

obscene : شهوت انگيز , مبتذل , مستهجن , شنيع , فاهش

obscene act : شنيعه , فحشاء

obscene publications : قانون ـ فقه : نشريات مستهجن

obscenely : وقيحانه ،بطور شرم اور،زشتى ،از روى هرزگى

obscenity : سخن رکيک , شناعت , حرب بد , عبارت مبتذل

obscurant : مخالف اصلاحات

obscurantism : کهنه پرستي

obscurantist : مخالف روشنى فکر،مخالف اصلاحات

obscuration : تيره سازى ،تاريکى ،کسوف

obscure : تار , مشتبه ساختن , مبهم کردن , غامض , تاريک کردن , گمنام کردن , مبهم , مشتبه , تاريک نمودن

obscured problems : غوامض

obscurely : بطور تيره و نامعلوم

obscurity : تيرگي , تعسر , مجهوليت

obsecration : دعا يا مناجاتى که با کلمهby يعنى بحف اغاز ميگرد د،لابه ،استغاثه

obsequent river : معمارى : وارود

obsequial : وابسته به ايين تشيع جنازه با ختم مرده

obsequies : ايين تشيع جنازه ،ختم گزارى

obsequious : مزاج گو

obsequiously : چاپلوسانه ،متملقانه

obsequiousness : چاپلوسى ،مداهنه ،تملق ،مزاج گويى

obsequy : مجلس ترحيم يا تجليل متوفى ،فرمانبردارى

observ (astron) : علوم دريايى : رصد کردن

observability : شيمى : مشاهده پذيرى

observable : قابل گفتن , علني , قابل مشاهده , قابل مراعات , قابل ديدن

observable quantity : شيمى : کميت مشاهده پذير

observance : رعايت

observancy : حرمت ،رعايت

observandum : ايين( رعايت کردنى ) رسم

Observant : تیز بین

Observant : تیز بین

observant : مراقب , مراعات کننده

observantion : مشاهده ،ديد،نگاه ،نظاره ،ديبانى ،معاينه ،تفسير

observantly : از روى ملاحظه و رعايت ،با توجه ،از روى وظيفه شناسى ،با حرمت

observation : تماشا , ملاحظه , ديده وري

observation error : معمارى : خطاى مشاهده

observation post : علوم نظامى : پست ديدبانى

observation sector : علوم نظامى : قطاع ديدبانى

observation well : عمران : چاه مشاهده اى

observational : مبنى بر مشاهده ،وابسته به ديده بانى

observational techniques : روانشناسى : فنون مشاهده

observations : مشهودات

observatories : مراصد

observatory : رصد خانه , زيچ

observe : رعايت کردن , ملاحظه کردن , مشاهده کردن , مرعي داشتن

observed : منظور نظر

observed chart : علوم نظامى : طرح تير ديدبانى شده

observed fire : علوم نظامى : تير ديدبانى شده

observed frequency : روانشناسى : بسامد مشاهده شده

observed score : روانشناسى : نمره مشاهده شده

observer : مشاهده کننده , ناظر

observer (astron) : علوم دريايى : راصد

observing : ديده ور

observingly : با رعايت ،از روى ملاحظه ،حرمت گرارانه ،از روى توجه

obsess : وسواس داشتن

obsession : عقده روحي

obsessive : وسواسي , عقدهاي

obsessive rumination : روانشناسى : نشخوار فکرى

obsessive compulsive state : روانشناسى : حالت وسواس فکرى - عملى

obsessive compupsive disorer : روانشناسى : روان رنجورى وسواسى فکرى - عملى

obsidian : شيشه اتش فشانى ،شيشه معدنى ،مواد اتش فشانى سياه ماننداست به شيشه بطرى

obsidional : محاصره اى ،احاطه کننده ،دست برندار

obsolesce : از رواج افتادن

obsolescence free : الکترونيک : دستگاه متروک

obsolete : مهمل , غيرمتداول , متروک کردن , مهجور

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1