صفحه اصلی

occidentalism
پيروى از فرهنگ و تمدن باخترى
کلمات مشابه

occidentalist : مستغرب

occidentalize : فرنگى ماب کردن

occidentally : سوى باختر،در باختر،بشيوه باختريان

occipital : روانشناسى : پس سرى

occipital bone : (تش ).استخوان قمحدوه

معنی occidentalism به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود پرسشنامه سازگاری فردی – اجتماعی
دانلود کتاب عکاسی (1)
دانلود پرسشنامه ویژگی های شخصیت
دانلود پرسشنامه هوش هیجانی گریوز و برادبری
دانلود پرسشنامه رفتار رانندگی
دانلود پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیب
دانلود پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی
دانلود کتاب کارگاه چاپ دستی (1)
دانلود پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ (AISS)