صفحه اصلی

occidentalist
مستغرب
کلمات مشابه

occidentalize : فرنگى ماب کردن

occidentally : سوى باختر،در باختر،بشيوه باختريان

occipital : روانشناسى : پس سرى

occipital bone : (تش ).استخوان قمحدوه

occipital horn : روانشناسى : شاخ پس سرى

معنی occidentalist به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی بهبود عملکرد سازمان
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی مهارت های ارتباطی با مشتریان
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی كارآفرینی سازمانی
دانلود مبانی نظری وپیشینه پژوهش در باره ی عملکرد صادراتی