لغات مشابه
of sheep : گوسفندي

of shell : صدفي

of short continuance : کم دوام ،زود گذر

of short duration : کم مدت ،کوتاه

of solid build : خوش بنيه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: