لغات مشابه
of short duration : کم مدت ،کوتاه

of solid build : خوش بنيه

of standard purity : تمام عيار

of steel : پولادي

of storage : انباري

of superpower : ابرقدرتي

of talent : استعدادي

of tender age : خردسال

of that ilk : داراى همان جا،اهل همان جا

of the catholic persuasion : وابسته به تيره کاتوليک

of the first water : بهترين

of the mouth : لپي

of the same a : همسال ،هم سن

of the same grade : قانون ـ فقه : هم رتبه

of the surface : درظاهر،در صورت ظاهر،از بيرون ،ظاهرى نمادادن ،رودادن ،جلادادن

of toos : طوسي

of understanding : فهيم ،چيز فهم

of unknown ownership : قانون ـ فقه : مجهول المالک

of vast extent : بسياروسيع

of vital importance : بسيارمهم ،حياتى ،خيلى ضرورى

of war : حربي

of what kind is it ? : چه جوراست ؟،چه قسم است ؟،چگونه است ؟

of whip : شلاقي

of winter : شتوي

of wire : سيمي

of writing : تحريري

of yesterday : ديروزي

of yon : پيشتر،سابقا،درقديم ،قديما،مال سابق

ofentimes : غالب اوقات

off : از روي , جدا از , مرخصي

off and on : بطور متناوب

off break : ورزش : کسب امتياز معينى در ضربه به سمت راست

off cast : دور انداخته ،شخص يا چيز مردود

off center : خارج از مرکز

off color : )off colored(داراى رنگ ناجور،داراى رنگ مغاير،خل

off colored : )off color(داراى رنگ ناجور،داراى رنگ مغاير،خل

off colour : بى حال ،کسل

off diagonal cross peaks : شيمى : پيکهاى چليپايى خارج از قطر

off drive : ورزش : ضربه به سمت راست

off hook : رها شده

off key : (مو ).خارج از مايه

off line operation : کامپيوتر : عملکرد برون خطى

off line storage : کامپيوتر : حافظه برون خطى

off load : کامپيوتر : انتقال کارها از يک سيستم کامپيوترى به سيستم ديگرى که براحتى بار مى شود قرار دادن داده ها در يکدستگاه جانبى

off of : =off

off ones guard : غافل ،بيرون ازپاسگاه ،برکنارازنگهبانى

off page connector : کامپيوتر : اتصال دهنده برون صفحه اى

off period : الکترونيک : مدت نارسانايى

off plmb : غير عمودى ،کج ،اريب ،ناراست

off print : چاپ دوم باره چيزى که از مجله يا نگارش هاى ديگرى گرفته شده باشد

off risks : بازرگانى : خالى از خطر

off screen formatting : کامپيوتر : قالب بندى نامريى

off shore fisheries : شيلات دوراز کرانه

off spin : ورزش : چرخش توپ که تغيير سمت نزديک توپزن مى دهد

off take rudder : علوم دريايى : سکان برداشتن

off the map : غير معمول ،بى اهميت

off the rails : بيرون ازخط،خراب ،مختل ،درهم ،نامرتب

off the record : محرمانه و خصوصى( نه براى انتشار)

off the reel : پى در پى

off the track : بيرون( افتاده ) ازخط پى گم کرده ،از موضوع پرت

off the trail : پى گم کرده ،دوراز خط

off time : وقت ازاد،مرخصى

off to a point : باريک شده نوک پيداميکند

off weight : خارج از وزن

off went his hat : کلاهش پرت شد،يادر ( جاى دورى افتاد)

off white : رنگ زرد کمرنگ يا کرم نزديک رنگ سفيد

off wing : ورزش : محل بازيگر گوش

off with his head : سرش را از تن جدا کنيد

off with you : برويد پى کارتان

off year : سال کسادي

off centre load : معمارى : بار خارج از مرکز

off hand : ورزش : پاس کوتاه روى سر

off road racing : ورزش : مسابقه مخصوص در مسير و زمينهاى ناهموار،مسابقه موتورسيکلت رانى در زمينهاى ناهموار بطول چند صد مايل

off roader : ورزش : شرکت کننده در مسابقه مخصوص در مسير طولانى در زمينهاى ناهموار

off season : ورزش : فصل تعطيل مسابقه ها

off shore : دور از کرانه

off side : علوم مهندسى : کنار

off spinner : ورزش : توپ چرخشى

offal : اشغال ،اخال ،کف ،مواد زائد،لاشه

offbeat : قطعه موسيقى ناهماهنگ ،مغاير،خل

offence : خلاف , آفن , بي حرمتي

offence against public order : قانون ـ فقه : جرائم بر عليه نظم عمومى

offences against persons : قانون ـ فقه : جرائم بر عليه اشخاص

offences against property : قانون ـ فقه : جرائم بر عليه اموال

offences against public dencency : قانون ـ فقه : جرائم بر عليه عفت عمومى

offences against public morals : قانون ـ فقه : جرائم بر عليه اخلاق عمومى

offend : بر خوردن , اهانت کردن , مکدر کردن , اهانت وارد آوردن , دلخور کردن , دلگيرکردن

offended : مکدر , آزرده , رنجيده , دل آزرده , دلگير

offendedly : از روى رنجيدگى

offender : متخطي , خلافکار

offender against this article : قانون ـ فقه : متخلفين از اين ماده

offenders will be punished : متخلفين بکيفر خواهند رسيد

offending public decency : قانون ـ فقه : جريحه دار کردن عفت عمومى

offense : اهانت , خلاف , توهين , بزه , قانون شکني

offense,etc : لغزش ،خلاف ،گناه ،خطا،رنجش ،بيحرمتى ،تهاجم ،زيان ،حمله ،توهين

offensive : اهانت آميز , اهامت وار , رنجاننده , رکيک , کدورت آميز , موهن , تجاوزي , تهاجمي , بد برخورد , اهانت آور

offensive alliance : قانون ـ فقه : پيمان تهاجمى

offensive block : ورزش : دفاع تهاجمى

offensive foul : ورزش : خطاى حمله

offensive movement : ورزش : حرکت تهاجمى شمشيرباز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی be heedless , معنی be held , معنی be held accountable , معنی be helpless , معنی be hesitant , معنی be hired , معنی be hit , معنی be honest , معنی be horny , معنی be hospitalized , معنی be hostile , معنی be humble , معنی be humilated , معنی be humiliated , معنی be imagined , معنی be imported , معنی be imprisoned , معنی be in charge , معنی be in charge of , معنی be in contact , معنی be in demand , معنی be in difficulty , معنی be in disfavor , معنی be in doubt , معنی be in minority , معنی be in possession of , معنی be in progress , معنی be in the right , معنی be incarnated , معنی be inclined , معنی be incompatible , معنی be indebted , معنی be indebted to , معنی be indicted , معنی be indolent , معنی be infected , معنی be inflamed , معنی be informed , معنی be injected , معنی be injured , معنی be inquisitive , معنی be inserted , معنی be inspired , معنی be institutionalized , معنی be interrupted , معنی be intesified , معنی be introduced , معنی be investigated , معنی be invited , معنی be involved , معنی be irrigated , معنی be it so , معنی be judged , معنی be kept , معنی be killed , معنی be kind , معنی be late , معنی be left , معنی be left behind , معنی be likely , معنی be limited , معنی be lined , معنی be lost , معنی be loyal , معنی be lubber , معنی be made , معنی be mentioned , معنی be mineralized , معنی be mixed , معنی be mocked , معنی be moderate , معنی be monitored , معنی be name , معنی be named , معنی be naughty , معنی be necessary , معنی be neglected , معنی be negotiated , معنی be noble born , معنی be noticed , معنی be noxious , معنی be obligated , معنی be obliged , معنی be obstinate , معنی be obtained , معنی be offered , معنی be old , معنی be on a committee , معنی be on diet ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 122 روز