لغات مشابه
officially represented : داراى نماينده رسمى

officiant : کشيش شاغل و مسئول مجلس روحانى

officiary : صاحب منصب , مامور رسمي

officiating priest : کشيش پيش نماز

officinal : دارويى ،دوايى ،ساخته و اماده ،طبى

officinal names of drugs : نامهاى داروها چنانکه در کتاب داروسازى امده است

officinally : از روى دستور داروسازى ،طبا

officious : مداخله کن , فضولانه

officiously : فضولانه ،ناخواسته ،بطور غير رسمى

offing : آب ساحلي

offish : منزوى ،خشن

offishness : کناره جويى

offline : برون خطى

offline operation : عمل برون خطى

offline storage : انباره برون خطى

offprint : مقاله نقل شده از روزنامه يا مجله

offscouring : چيز تسويه شده ،کثافت و اشغال بيرون انداخته

offscourings : پس مانده ،اخال ،اشغال ،کثافت

offset : افست

offset bombing : علوم نظامى : روش بمبارانى که در ان به جاى هدف از يک نقطه نشانى استفاده مى شود

offset method : علوم نظامى : روش استفاده از خط سرى در نشان دادن نقاط روى نقشه

offset of one obligation against another : قانون ـ فقه : تهاتر حاصل شدن بين دو دين يا دو تعهد

offset plottin : علوم نظامى : روش استفاده از تصحيحات مخصوص در توپخانه روش محاسبه توپ به توپ

offset point : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى نقطه نشانى است در هوا که محل هدف نسبت به ان تعيين و هواپيماى رهگير به سمت هدف هدايت مى شود

offset printing : چاپ افست

offsets : عمران : برامدگى يا فرورفتگى هائى که براى دربرگرفتن قسمتهاى ديگر ساختمان پيش بينى مى شود

offshoot : شاخه نورسته , فرع

offside line : ورزش : خط فرضى موازى با دروازه

offside pass : ورزش : پاس افسايد

offsides : ورزش : افسايد

offspring : زادو ولد , ثمره , ذريه , سلاله

offsprings : ذريات

offstage : درزندگي خصوصي

offtake canal : معمارى : کانال گيرنده

oft : کثير الوقوع

often : کراراً , بکرات , زودزود , غالب اوقات , غالبا , اغلب , زودبزود , اکثراً , اغلب اوقات , اکثر اوقات

oftentimes : بارها،خيلى اوقات ،بسى ،کرارا،اغلب ،بسيار

ofttimes : غالب اوقات

og (h)am : الفباى پيشين و ايرلندى که ¹ 2حرف داشت ،حرف اين الفبا

ogdoad : شماره هشت ،گروه هشت تايى

ogee arch : معمارى : قوس جناغى

ogive : طاق رومي

ogle : نگاه عاشقانه کردن , غمزه , چشم چراني کردن , چشم چراني , غمزه کردن

ogler : نظر باز

ogling : نظر بازي

ogr(e)ish : غول مانند،شايسته غول

ogre : غول

ogreish : غول آسا

ogress : ماده غول

ogygian : وابسته بروزگار،پيش از تاريخ ،بسيار کهنه ،ماقبل تاريخى

oh : يا , واي , هي هي , آخ , اوف , علامت صفر , عدد صفر , اوه

oh Ali : يا علي

oh Mohammad : يا محمد

oh what a nasty weather : اه ،چه هواى کثيفى است

ohick pea : نخودچى

ohm : اهم

ohm additive : علوم مهندسى : افزوده هاى روغنى

ohm burner : علوم مهندسى : مشعل روغنى

ohm per volt : الکترونيک : نسبت اهم بر ولت

ohmage : مقاومت هادى برق

ohmic : اهمى

ohmic drop : الکترونيک : افت اهمى

ohmic resistance : علوم مهندسى : مقاومت اهمى

ohmmeter : اهم سنج

oho : اهو،ها،به ،وه

ohrn : اهم ،يکه مقاومت برق

oi : ورزش : در حرکت

OIC : سازمان کنفرانس اسلامي

oikos : زيست شناسى : بوم

oil : روغن کاري کردن , دهن , روغن , روغن ماليدن , نفت , چربي , مواد نفتي

oil can : روغن دان ،روغن زن

oil (to) : معمارى : روغنکارى

oil bath lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى حمام روغن

oil bearing : زيست شناسى : نفت خيز

oil buffer : علوم نظامى : ضربت گير روغنى يا دافع روغنى

oil cake : کنجيده ،کنجاره ،سلف بذرک

oil change : علوم مهندسى : تعويض روغن

oil channel : علوم مهندسى : مجراى روغن

oil circuit breaker : الکترونيک : مدارشکن روغنى

oil circulating lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى نوع گردشى

oil circulation : علوم مهندسى : مدار يا مسير بسته گردش روغن

oil cloth : مشمع ،پارچه مشمعى

oil coat : نيمته مشمعى ،جامه مشمعى

oil color : رنگ روغنى ،روغن مخصوص نقاشى

oil colours : عمران : رنگ روغنى

oil container : علوم مهندسى : ظرف روغن

oil control ring : علوم هوايى : رينگ کنترل روغن

oil cooler : علوم هوايى : خنک کننده روغن

oil dent : علوم نظامى : شيار ورود روغن يا سوراخ عبور روغن

oil dipstick : علوم مهندسى : ميله عمق ياب روغن

oil drain cock : علوم مهندسى : شير تخليه روغن

oil drain plug : علوم مهندسى : توپى تخليه روغن

oil extraction : عصارخانه

oil f. : زمين نفت خيز

oil facilities guards : نيروهاي حافظ تاسيسات نفت

oil field : ميدان نفت

oil filter : علوم مهندسى : صافى روغن

oil finish : روغن زنى دست اخر

oil firing : علوم مهندسى : سوخت روغنى

oil flow : علوم مهندسى : جريان روغن

oil from iran : نفت ايران

oil gear : علوم نظامى : جعبه دنده برقى و هيدروليکى دستگاه جعبه دنده روغنى برقى

oil hardening steel : علوم مهندسى : فولاد سخت گردانى روغنى

oil industry : بازرگانى : صنعت نفت

oil is immiscible with water : روغن با اب اميخته نميشود

oil level : علوم مهندسى : سطح روغن

oil level gage : علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده سطح روغن

oil lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى

oil maker : عصار

oil making : عصاري

oil manufacturer : روغن ساز

oil market : بازرگانى : بازار نفت

Oil Minister : وزير نفت

oil mist : علوم مهندسى : تيرگى روغن

oil of roses : روغن سبز

oil of vitriol : عرق گوگرد

oil p : لوله نفت

oil painting : نقاشي بارنگ

oil passage : علوم مهندسى : عبور روغن

oil pipeline : معمارى : لوله نفت

oil plug : علوم مهندسى : پيچ روغن

oil pressure switch : علوم مهندسى : کليد فشار روغن

oil price : بازرگانى : قيمت نفت

oil producing : توليد کننده نفت

oil products : دهنيات

oil reclamation equipment : علوم مهندسى : تجهيزات احيا روغن

oil refinery : علوم مهندسى : پالايشگاه نفت

oil residue : علوم مهندسى : ته نشست روغن

oil revenues : بازرگانى : درامدهاى نفتى

oil rich : نفت خيز

oil rich countries : بازرگانى : کشورهاى ثروتمند توليد کننده نفت

oil scraper : علوم هوايى : رينگى در پايين يا حاشيه پايينى پيستون

oil shale : معمارى : شيست قيرى

oil sludge : علوم مهندسى : رسوب روغن

oil squirt : علوم مهندسى : اب دزدک روغن

oil sump : علوم مهندسى : کارتر

oil switch : الکترونيک : کليد روغنى

oil tank : مخزن نفت

oil tanker : نفتکش

oil transformer : الکترونيک : مبدل روغنى

oil well : چاه نفت

oil break fuse : علوم مهندسى : فيوز روغنى

oil colour : رنگ روغنى

oil cup : علوم مهندسى : روغندان

oil filled cable : علوم مهندسى : کابل روغنى الکتريکى

oil filled transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور روغنى

oil hydraulic transmission : علوم مهندسى : گيربکس هيدروليکى

oil pan : علوم مهندسى : کارتل

oil paper : کاغذ روغنى

oil press : چرخ روغن گيرى يا عصارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

پایگاه اطلاعاتی و سیستم مدیریت پایگاه اطلاعاتی
مقاله در مورد پایگاه داده
پایگاه داده شی گرا
پایگاه داده های توزیع شده
مقاله در مورد پایگاه های داده
مقاله در مورد پردازش زبان طبیعی
مقاله در مورد پردازشگرهای 64 بیتی
پروتکل امنیتی
گزارش كارآموزی در شركت ساتراپ صنعت (ساخت عایقهای الكتریكی)
پروتکل ها و DNS
پروتکل چیست؟
گزارش كارآموزی ابزار دقیق در شركت ساتراپ صنعت بهار
گزارش كارآموزی در شركت سایوان (فرآیند جوشكاری)
پرسشنامه سنجش دعاها
گزارش كارآموزی كنترل فرآیند آماری در شركت شتاب كار (ساپكو)
گزارش كارآموزی در شركت صوتی تصویری سروش
پرسشنامه سنجش رضایت از رشته تحصیلی
پرسشنامه نگرش فرزند پروری والدین
پرسشنامه در مورد ابعاد استفاده از فیس بوک