لغات مشابه
officiant : کشيش شاغل و مسئول مجلس روحانى

officiary : صاحب منصب , مامور رسمي

officiating priest : کشيش پيش نماز

officinal : دارويى ،دوايى ،ساخته و اماده ،طبى

officinal names of drugs : نامهاى داروها چنانکه در کتاب داروسازى امده است

officinally : از روى دستور داروسازى ،طبا

officious : مداخله کن , فضولانه

officiously : فضولانه ،ناخواسته ،بطور غير رسمى

offing : آب ساحلي

offish : منزوى ،خشن

offishness : کناره جويى

offline : برون خطى

offline operation : عمل برون خطى

offline storage : انباره برون خطى

offprint : مقاله نقل شده از روزنامه يا مجله

offscouring : چيز تسويه شده ،کثافت و اشغال بيرون انداخته

offscourings : پس مانده ،اخال ،اشغال ،کثافت

offset : افست

offset bombing : علوم نظامى : روش بمبارانى که در ان به جاى هدف از يک نقطه نشانى استفاده مى شود

offset method : علوم نظامى : روش استفاده از خط سرى در نشان دادن نقاط روى نقشه

offset of one obligation against another : قانون ـ فقه : تهاتر حاصل شدن بين دو دين يا دو تعهد

offset plottin : علوم نظامى : روش استفاده از تصحيحات مخصوص در توپخانه روش محاسبه توپ به توپ

offset point : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى نقطه نشانى است در هوا که محل هدف نسبت به ان تعيين و هواپيماى رهگير به سمت هدف هدايت مى شود

offset printing : چاپ افست

offsets : عمران : برامدگى يا فرورفتگى هائى که براى دربرگرفتن قسمتهاى ديگر ساختمان پيش بينى مى شود

offshoot : شاخه نورسته , فرع

offside line : ورزش : خط فرضى موازى با دروازه

offside pass : ورزش : پاس افسايد

offsides : ورزش : افسايد

offspring : زادو ولد , ثمره , ذريه , سلاله

offsprings : ذريات

offstage : درزندگي خصوصي

offtake canal : معمارى : کانال گيرنده

oft : کثير الوقوع

often : کراراً , بکرات , زودزود , غالب اوقات , غالبا , اغلب , زودبزود , اکثراً , اغلب اوقات , اکثر اوقات

oftentimes : بارها،خيلى اوقات ،بسى ،کرارا،اغلب ،بسيار

ofttimes : غالب اوقات

og (h)am : الفباى پيشين و ايرلندى که ¹ 2حرف داشت ،حرف اين الفبا

ogdoad : شماره هشت ،گروه هشت تايى

ogee arch : معمارى : قوس جناغى

ogive : طاق رومي

ogle : نگاه عاشقانه کردن , غمزه , چشم چراني کردن , چشم چراني , غمزه کردن

ogler : نظر باز

ogling : نظر بازي

ogr(e)ish : غول مانند،شايسته غول

ogre : غول

ogreish : غول آسا

ogress : ماده غول

ogygian : وابسته بروزگار،پيش از تاريخ ،بسيار کهنه ،ماقبل تاريخى

oh : يا , واي , هي هي , آخ , اوف , علامت صفر , عدد صفر , اوه

oh Ali : يا علي

oh Mohammad : يا محمد

oh what a nasty weather : اه ،چه هواى کثيفى است

ohick pea : نخودچى

ohm : اهم

ohm additive : علوم مهندسى : افزوده هاى روغنى

ohm burner : علوم مهندسى : مشعل روغنى

ohm per volt : الکترونيک : نسبت اهم بر ولت

ohmage : مقاومت هادى برق

ohmic : اهمى

ohmic drop : الکترونيک : افت اهمى

ohmic resistance : علوم مهندسى : مقاومت اهمى

ohmmeter : اهم سنج

oho : اهو،ها،به ،وه

ohrn : اهم ،يکه مقاومت برق

oi : ورزش : در حرکت

OIC : سازمان کنفرانس اسلامي

oikos : زيست شناسى : بوم

oil : روغن کاري کردن , دهن , روغن , روغن ماليدن , نفت , چربي , مواد نفتي

oil can : روغن دان ،روغن زن

oil (to) : معمارى : روغنکارى

oil bath lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى حمام روغن

oil bearing : زيست شناسى : نفت خيز

oil buffer : علوم نظامى : ضربت گير روغنى يا دافع روغنى

oil cake : کنجيده ،کنجاره ،سلف بذرک

oil change : علوم مهندسى : تعويض روغن

oil channel : علوم مهندسى : مجراى روغن

oil circuit breaker : الکترونيک : مدارشکن روغنى

oil circulating lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى نوع گردشى

oil circulation : علوم مهندسى : مدار يا مسير بسته گردش روغن

oil cloth : مشمع ،پارچه مشمعى

oil coat : نيمته مشمعى ،جامه مشمعى

oil color : رنگ روغنى ،روغن مخصوص نقاشى

oil colours : عمران : رنگ روغنى

oil container : علوم مهندسى : ظرف روغن

oil control ring : علوم هوايى : رينگ کنترل روغن

oil cooler : علوم هوايى : خنک کننده روغن

oil dent : علوم نظامى : شيار ورود روغن يا سوراخ عبور روغن

oil dipstick : علوم مهندسى : ميله عمق ياب روغن

oil drain cock : علوم مهندسى : شير تخليه روغن

oil drain plug : علوم مهندسى : توپى تخليه روغن

oil extraction : عصارخانه

oil f. : زمين نفت خيز

oil facilities guards : نيروهاي حافظ تاسيسات نفت

oil field : ميدان نفت

oil filter : علوم مهندسى : صافى روغن

oil finish : روغن زنى دست اخر

oil firing : علوم مهندسى : سوخت روغنى

oil flow : علوم مهندسى : جريان روغن

oil from iran : نفت ايران

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی

معنی royal honours , معنی royal palm , معنی royal pearl , معنی royal poinciana , معنی royal prerogative , معنی royal progress , معنی royal purple , معنی royal road , معنی royal seat , معنی royal sinature , معنی royalism , معنی royalist , معنی royalistic , معنی royalities , معنی royally , معنی royalty , معنی royalty tonnage , معنی Roza , معنی Roze Mobarak , معنی rozenzweig picture frustration study , معنی Rozita , معنی rpg language , معنی RPJ , معنی rrayer , معنی rs flip flop , معنی rs 232 , معنی rs 422 , معنی rstless , معنی rt (tetrachoric correlation coefficient) , معنی rtegistrar , معنی rub , معنی rub (to) , معنی rub a dub , معنی rub along , معنی rub down , معنی rub it in , معنی rub off , معنی rub out , معنی rub out character , معنی rub shoulders with others , معنی rub some one the wrong way , معنی rub with ointment , معنی rubbed , معنی rubbed surface (am) , معنی rubber , معنی rubber banding , معنی rubber bitumen , معنی rubber covered wire , معنی rubber plant , معنی rubber processing factory , معنی rubber separator , معنی rubber stamp , معنی rubber stopper , معنی rubber tile , معنی rubber tube , معنی rubberize , معنی rubberneck , معنی rubbery , معنی rubbery transition temperature , معنی rubbing , معنی rubbish , معنی rubbishing , معنی rubbishy , معنی rubble , معنی rubble concrete , معنی rubble with binding material , معنی rubdown , معنی rube , معنی rubefacient , معنی rubefaction , معنی rubefy , معنی rubella , معنی rubeola , معنی ruberculosis , معنی rubescent , معنی rubicelle , معنی rubicon , معنی rubicund , معنی rubicundity , معنی rubiginous , معنی rubinstein variation , معنی rubious , معنی ruble , معنی rubric , معنی rubrical , معنی rubricate , معنی rubrication , معنی rubricator , معنی rubrician ,
  • روز شمار کنکور
  • سراسری 97 : 123 روز