لغات مشابه
officiant : کشيش شاغل و مسئول مجلس روحانى

officiary : صاحب منصب , مامور رسمي

officiating priest : کشيش پيش نماز

officinal : دارويى ،دوايى ،ساخته و اماده ،طبى

officinal names of drugs : نامهاى داروها چنانکه در کتاب داروسازى امده است

officinally : از روى دستور داروسازى ،طبا

officious : مداخله کن , فضولانه

officiously : فضولانه ،ناخواسته ،بطور غير رسمى

offing : آب ساحلي

offish : منزوى ،خشن

offishness : کناره جويى

offline : برون خطى

offline operation : عمل برون خطى

offline storage : انباره برون خطى

offprint : مقاله نقل شده از روزنامه يا مجله

offscouring : چيز تسويه شده ،کثافت و اشغال بيرون انداخته

offscourings : پس مانده ،اخال ،اشغال ،کثافت

offset : افست

offset bombing : علوم نظامى : روش بمبارانى که در ان به جاى هدف از يک نقطه نشانى استفاده مى شود

offset method : علوم نظامى : روش استفاده از خط سرى در نشان دادن نقاط روى نقشه

offset of one obligation against another : قانون ـ فقه : تهاتر حاصل شدن بين دو دين يا دو تعهد

offset plottin : علوم نظامى : روش استفاده از تصحيحات مخصوص در توپخانه روش محاسبه توپ به توپ

offset point : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى نقطه نشانى است در هوا که محل هدف نسبت به ان تعيين و هواپيماى رهگير به سمت هدف هدايت مى شود

offset printing : چاپ افست

offsets : عمران : برامدگى يا فرورفتگى هائى که براى دربرگرفتن قسمتهاى ديگر ساختمان پيش بينى مى شود

offshoot : شاخه نورسته , فرع

offside line : ورزش : خط فرضى موازى با دروازه

offside pass : ورزش : پاس افسايد

offsides : ورزش : افسايد

offspring : زادو ولد , ثمره , ذريه , سلاله

offsprings : ذريات

offstage : درزندگي خصوصي

offtake canal : معمارى : کانال گيرنده

oft : کثير الوقوع

often : کراراً , بکرات , زودزود , غالب اوقات , غالبا , اغلب , زودبزود , اکثراً , اغلب اوقات , اکثر اوقات

oftentimes : بارها،خيلى اوقات ،بسى ،کرارا،اغلب ،بسيار

ofttimes : غالب اوقات

og (h)am : الفباى پيشين و ايرلندى که ¹ 2حرف داشت ،حرف اين الفبا

ogdoad : شماره هشت ،گروه هشت تايى

ogee arch : معمارى : قوس جناغى

ogive : طاق رومي

ogle : نگاه عاشقانه کردن , غمزه , چشم چراني کردن , چشم چراني , غمزه کردن

ogler : نظر باز

ogling : نظر بازي

ogr(e)ish : غول مانند،شايسته غول

ogre : غول

ogreish : غول آسا

ogress : ماده غول

ogygian : وابسته بروزگار،پيش از تاريخ ،بسيار کهنه ،ماقبل تاريخى

oh : يا , واي , هي هي , آخ , اوف , علامت صفر , عدد صفر , اوه

oh Ali : يا علي

oh Mohammad : يا محمد

oh what a nasty weather : اه ،چه هواى کثيفى است

ohick pea : نخودچى

ohm : اهم

ohm additive : علوم مهندسى : افزوده هاى روغنى

ohm burner : علوم مهندسى : مشعل روغنى

ohm per volt : الکترونيک : نسبت اهم بر ولت

ohmage : مقاومت هادى برق

ohmic : اهمى

ohmic drop : الکترونيک : افت اهمى

ohmic resistance : علوم مهندسى : مقاومت اهمى

ohmmeter : اهم سنج

oho : اهو،ها،به ،وه

ohrn : اهم ،يکه مقاومت برق

oi : ورزش : در حرکت

OIC : سازمان کنفرانس اسلامي

oikos : زيست شناسى : بوم

oil : روغن کاري کردن , دهن , روغن , روغن ماليدن , نفت , چربي , مواد نفتي

oil can : روغن دان ،روغن زن

oil (to) : معمارى : روغنکارى

oil bath lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى حمام روغن

oil bearing : زيست شناسى : نفت خيز

oil buffer : علوم نظامى : ضربت گير روغنى يا دافع روغنى

oil cake : کنجيده ،کنجاره ،سلف بذرک

oil change : علوم مهندسى : تعويض روغن

oil channel : علوم مهندسى : مجراى روغن

oil circuit breaker : الکترونيک : مدارشکن روغنى

oil circulating lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى نوع گردشى

oil circulation : علوم مهندسى : مدار يا مسير بسته گردش روغن

oil cloth : مشمع ،پارچه مشمعى

oil coat : نيمته مشمعى ،جامه مشمعى

oil color : رنگ روغنى ،روغن مخصوص نقاشى

oil colours : عمران : رنگ روغنى

oil container : علوم مهندسى : ظرف روغن

oil control ring : علوم هوايى : رينگ کنترل روغن

oil cooler : علوم هوايى : خنک کننده روغن

oil dent : علوم نظامى : شيار ورود روغن يا سوراخ عبور روغن

oil dipstick : علوم مهندسى : ميله عمق ياب روغن

oil drain cock : علوم مهندسى : شير تخليه روغن

oil drain plug : علوم مهندسى : توپى تخليه روغن

oil extraction : عصارخانه

oil f. : زمين نفت خيز

oil facilities guards : نيروهاي حافظ تاسيسات نفت

oil field : ميدان نفت

oil filter : علوم مهندسى : صافى روغن

oil finish : روغن زنى دست اخر

oil firing : علوم مهندسى : سوخت روغنى

oil flow : علوم مهندسى : جريان روغن

oil from iran : نفت ايران

oil gear : علوم نظامى : جعبه دنده برقى و هيدروليکى دستگاه جعبه دنده روغنى برقى

oil hardening steel : علوم مهندسى : فولاد سخت گردانى روغنى

oil industry : بازرگانى : صنعت نفت

oil is immiscible with water : روغن با اب اميخته نميشود

oil level : علوم مهندسى : سطح روغن

oil level gage : علوم مهندسى : دستگاه نشاندهنده سطح روغن

oil lubrication : علوم مهندسى : روغنکارى

oil maker : عصار

oil making : عصاري

oil manufacturer : روغن ساز

oil market : بازرگانى : بازار نفت

Oil Minister : وزير نفت

oil mist : علوم مهندسى : تيرگى روغن

oil of roses : روغن سبز

oil of vitriol : عرق گوگرد

oil p : لوله نفت

oil painting : نقاشي بارنگ

oil passage : علوم مهندسى : عبور روغن

oil pipeline : معمارى : لوله نفت

oil plug : علوم مهندسى : پيچ روغن

oil pressure switch : علوم مهندسى : کليد فشار روغن

oil price : بازرگانى : قيمت نفت

oil producing : توليد کننده نفت

oil products : دهنيات

oil reclamation equipment : علوم مهندسى : تجهيزات احيا روغن

oil refinery : علوم مهندسى : پالايشگاه نفت

oil residue : علوم مهندسى : ته نشست روغن

oil revenues : بازرگانى : درامدهاى نفتى

oil rich : نفت خيز

oil rich countries : بازرگانى : کشورهاى ثروتمند توليد کننده نفت

oil scraper : علوم هوايى : رينگى در پايين يا حاشيه پايينى پيستون

oil shale : معمارى : شيست قيرى

oil sludge : علوم مهندسى : رسوب روغن

oil squirt : علوم مهندسى : اب دزدک روغن

oil sump : علوم مهندسى : کارتر

oil switch : الکترونيک : کليد روغنى

oil tank : مخزن نفت

oil tanker : نفتکش

oil transformer : الکترونيک : مبدل روغنى

oil well : چاه نفت

oil break fuse : علوم مهندسى : فيوز روغنى

oil colour : رنگ روغنى

oil cup : علوم مهندسى : روغندان

oil filled cable : علوم مهندسى : کابل روغنى الکتريکى

oil filled transformer : علوم مهندسى : ترانسفورماتور روغنى

oil hydraulic transmission : علوم مهندسى : گيربکس هيدروليکى

oil pan : علوم مهندسى : کارتل

oil paper : کاغذ روغنى

oil press : چرخ روغن گيرى يا عصارى

oil pressing : روغن کشي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حسابرسی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی حاکمیت شرکتی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی تمرکز مالکیت
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی میل به ماندن
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اشتیاق شغلی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره استعداد خستگی شغلی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره مدیریت کیفیت فراگیر
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی عملكرد مالی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی اخلاق حرفه ای
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی ساختار سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در باره ی استراتژی رقابتی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره تبلیغات دهان به دهان
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره کیفیت خدمات الکترونیک
مبانی نظری و پیشینه پژوهش در بار ه ی نیات رفتاری مشتری
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره اعتیاد به اینترنت
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی ویژگی های شخصیت
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی بیمه
مبانی نظری و پیشینه پژوهش درباره ی هوش رقابتی