لغات مشابه
oilness bearing : علوم مهندسى : ياطاقان روغن سرخود

oilnut : بيد انجير،کرچک

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی