لغات مشابه
omnibus bill : لايحه قانونى که مسائل گوناگون در بر دارد

omnibus headlamp : علوم مهندسى : نورافکن مينى بوس

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: