لغات مشابه
omnivora : (ج.ش ).جانوران همه چيز خوار مانند خوک و اسب ابى

omnivorous : وابسته بجانوران همه چيز خور

omophagia : گوشت خام خورى

omophagic : گوشت خام خور

omoplate : شانه ،کتف

omphalos : قپه سپر،سنگ کله قندى ،ناف ،ميان ،مرکز

omphalotomy : برش بند ناف

Omran : عمران

on : به , در تاريخ , روي , روشن , سر , در زمينه , بر روي , برفراز , به بالاي , بر سر , بر , به روي

on (or under)pain of death : با کيفر اعدام

on a par : دريک تراز،روى هم رفته

on a share basis : دنگي

on a war footing : مجهز واماده جنگ

on account of : بعلت ،بواسطه ،على الحساب

on account payment : قانون ـ فقه : پيش پرداخت

on all fours : چهار دست و پا

on all hands : ازهرسو،بهرطرف ،ازهمه طرف

on all sides : از هر سو،از همه طرف ،از اطراف

on and on : پيوسته ،هى

on approbation : قانون ـ فقه : به شرط خريدن

on bail : تحت الضمانه

on be on to a person : از قصد کسى اگاه بودن

on behalf : نيابتاً

on behalf of : از جانب , از طرف , وکالتاً

on board a ship : در کشتى ،سوار کشتى

on board bill of exchange : بازرگانى : بارنامه روى کشتى

on board computer : کامپيوتر : کامپيوترى که در يک وسيله نقليه جا گرفته است

on board regulation : کامپيوتر : تنظيمى که در ان هر برد داخل يک سيستم تنظيم کننده ولتاژ خاص خود را دارد

on board spares : علوم نظامى : قطعات تعميراتى موجود در روى يک ناو قطعات موجود در انبار

on both sides : در هر دو طرف

on cash basis : بازرگانى : نقدا"

on charge of : قانون ـ فقه : به اتهام

on commission : بطورحق العمل کارى

on consignment : بازرگانى : بصورت امانى

on credit : (بطور )نسيه ،پسادست

on demand : عندالمطالبه

on dit : شايعه

on drive : ورزش : ضربه بسمت توپزن

on duty : سر خدم

on edge : مشتاق ،بى صبر

on end : راست ،عمودى ،پيوسته

on fire : درحريق ،سوزان ،مشتعل ،درتاب وتب ،مشتاق

on foot : پاي پياده , پياده پا

on good turn deserves another : کاسه جايى رودکه بازاردقدح

on high : در اسمان ،در بالا،به اسمان

on hire : قانون ـ فقه : کرايه اى

on hook : قلاب شده

on lease : قانون ـ فقه : در اجاره

on licence : پروانه فروش ابجو يا نوشابه هاى ديگر که در همان جايگاه فروش گسازده شود

on line database : کامپيوتر : پايگاه داده درون خطى

on line fault tolerant system : کامپيوتر : سيستم تحمل خرابى درون خطى

on line help : کامپيوتر : کمک مستقيم

on line information service : کامپيوتر : سرويس اطلاعاتى مستقيم

on line problem solving : کامپيوتر : حل مسئله بطور درون خطى

on line storage : کامپيوتر : حافظه درون خطى

on line system : کامپيوتر : سيستم درون خطى

on loan : قانون ـ فقه : به عنوان قرض

on monday : (در )روز دوشنبه

on monday at latest : منتهى تا دوشنبه

on more : بار ديگر،دوباره

on my own account : بحساب خودم ،بابت خودم

on no account : بهيچوجه ،اصلا،بهيچ دليل

on no consideration : بهيچ وجه ،بهيچ جهت

on occasion : هنگام لزوم ،لدى الاقتضا،هر وقت موقعيت داشته باشد

on of : پياده ،درجنبش

on off switch : گزينه قطع و وصل

on old woman past sixty : پيرزنى بيش از شصت سال داشت

on one hand : ازيکسو،ازطرفى ،ازيک طرف

on one occasion : دريک موقع ،در يک وهله

on ones back : بسترى

on ones guard : مواظب ،متوجه ،درپاسگاه

on paper : ازروى حساب يا قلم و کاغذ،بافرض

on payment : در مقابل وجه ،باپول ،در برابر پول

on period : الکترونيک : مدت رسانايى

on principle : از لحاظ قيود اخلاقى

on receipt of the goods : بوصول کالا،برسيدن کالا

on record : قانون ـ فقه : ثبت شده

on risk : بازرگانى : در معرض خطر

on sale : فروشي

on screen formating : کامپيوتر : قالب بندى مرئى

on second thoughts : پس ازفکربيشترى ،پس از تامل بيشترى

on seeing him : از ديدن او،هنگام ديدن او

on sentry : علوم نظامى : مامور نگهبانى

on service : (در )سر خدمت ،سر کار

on several occasions : در چندين وهله

on shall from a quo rum : جلسه اى که باحضورنصف اعضابعلاوه يک تن رسميت خواهد داشت

on shore : بر کنار،روى ساحل ،سوى کرانه

on site concrete : معمارى : بتن ساخته شده در کارگاه

on six mounth scredit : با ششماه وعده

on speaking terms : حرفي

on stilts : سوار چوب پا،بالا ايستاده ،بل ،با اب وتاب

on stream : درحال فعاليت

on tap : شيردار،سوراخ دار،اماده کشيدن

on the 4 th prox : در روز چهارم ماه اينده

on the a : روى همرفته ،بطور متوسط

on the alert : مواظب ،گوش بزنگ

on the average : به طور متوسط

on the back of : در پشت

on the basis of : بر ماخذ , بماخذ , بر روي ماخذ

on the bit : ورزش : پذيراى هويزه

on the boil : درحال جوشيدن

on the chance of : نظر به احتمال

on the charge of : به اتهام , به جرم

on the condition that : قانون ـ فقه : به شرط انکه

on the contrary : برعکس

on the contrary to : برخلاف

on the corner of : در حاشيه

on the cross : بطوراريب

on the date due : سر وعده

on the dip : علوم دريايى : يک برى

on the down grade : پايين رونده

on the edge of : درشرف

on the eve of : درشرف ،نزديک ،درصدد

on the face of it : تظاهرامى

on the first occasion : در نخستين وهله يا فرصت

on the float : شناور

on the fly : درپرواز،ريزش ،درجنبش

on the ground of : قانون ـ فقه : به دليل

on the impluse of the moment : هر جور پيش ايد،بيخود،بدون دليل ،بى اراده ،بى انديشه

on the job training : روانشناسى : اموزش ضمن کار

on the left : سمت چپ

on the line : علوم نظامى : هواپيماى اماده پرواز

on the lurk : در کمين ،در جستجو

on the map : نسبه ،مهم ،بحساب اوردنى

on the morrow : فرداى انروز،روز بعد

on the morrow of the war : چون جنگ پايان يافت

on the move : در جنبش ،در حرکت

on the next day : (در )روز بعد

on the north side of : (در )پهلوى من بنشينيد

on the nose : ورزش : بردن شرط

on the occasion of : بمناسبت , به مناسبت

on the opposite side : در طرف روبرو،در انسوى ديگر

on the other hand : ازطرفديگر , ازسويديگر , از سوي ديگر , از طرف ديگر

on the other part : از طرف ديگر

on the other side : از روي ديگر , در مقابل , ازطرفديگر , ازسويديگر

on the panel : ثبت شده ،جزوصورت گرفته

on the point of : در شرف

on the point of going : در شرف رفتن

on the promised day : در روز موعود( يا مقر ر)

on the quarter : علوم نظامى : در جهت پاشنه ناو

on the qui vive : گوش بزنگ ،هوشيار،مواظب

on the rack : درشکنجه ،درفشار

on the right : سمت راست

on the road : در راه ،مسافر

on the rolls of fame : در زمره نامداران

on the rope : بهم بسته( باطناب)

on the rove : در گردش ،سيرکنان

on the run : گريزان ،بهر سو دوان ،دوندگى کنان ،شلوق کنان

on the same p as the savages : درترازو وحشى ها

on the score of neglect : بعنوان غفلت ازاين بابت ،از اين حيث

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1

آموزش سریع ۵۰۴ لغت ضروری