لغات مشابه
omphalos : قپه سپر،سنگ کله قندى ،ناف ،ميان ،مرکز

omphalotomy : برش بند ناف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: