لغات مشابه
on and on : پيوسته ،هى

on approbation : قانون ـ فقه : به شرط خريدن

on bail : تحت الضمانه

on be on to a person : از قصد کسى اگاه بودن

on behalf : نيابتاً

on behalf of : از جانب , از طرف , وکالتاً

on board a ship : در کشتى ،سوار کشتى

on board bill of exchange : بازرگانى : بارنامه روى کشتى

on board computer : کامپيوتر : کامپيوترى که در يک وسيله نقليه جا گرفته است

on board regulation : کامپيوتر : تنظيمى که در ان هر برد داخل يک سيستم تنظيم کننده ولتاژ خاص خود را دارد

on board spares : علوم نظامى : قطعات تعميراتى موجود در روى يک ناو قطعات موجود در انبار

on both sides : در هر دو طرف

on cash basis : بازرگانى : نقدا"

on charge of : قانون ـ فقه : به اتهام

on commission : بطورحق العمل کارى

on consignment : بازرگانى : بصورت امانى

on credit : (بطور )نسيه ،پسادست

on demand : عندالمطالبه

on dit : شايعه

on drive : ورزش : ضربه بسمت توپزن

on duty : سر خدم

on edge : مشتاق ،بى صبر

on end : راست ،عمودى ،پيوسته

on fire : درحريق ،سوزان ،مشتعل ،درتاب وتب ،مشتاق

on foot : پاي پياده , پياده پا

on good turn deserves another : کاسه جايى رودکه بازاردقدح

on high : در اسمان ،در بالا،به اسمان

on hire : قانون ـ فقه : کرايه اى

on hook : قلاب شده

on lease : قانون ـ فقه : در اجاره

on licence : پروانه فروش ابجو يا نوشابه هاى ديگر که در همان جايگاه فروش گسازده شود

on line database : کامپيوتر : پايگاه داده درون خطى

on line fault tolerant system : کامپيوتر : سيستم تحمل خرابى درون خطى

on line help : کامپيوتر : کمک مستقيم

on line information service : کامپيوتر : سرويس اطلاعاتى مستقيم

on line problem solving : کامپيوتر : حل مسئله بطور درون خطى

on line storage : کامپيوتر : حافظه درون خطى

on line system : کامپيوتر : سيستم درون خطى

on loan : قانون ـ فقه : به عنوان قرض

on monday : (در )روز دوشنبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: