لغات مشابه
open end wrench : علوم نظامى : اچار تخت دو سر

open ended system : کامپيوتر : سيستم بى انتها

open exercise : ورزش در هواى ازاد

open faced : گشاده رو،داراى سيماى باز و بى تزوير

open fire : شروع به تيراندازى کردن ،(نظ ).اتش ،شروع

open frame : ورزش : هر بخش از بازى بولينگ با ناتوانى در انداختن تمام ميله ها

open game : ورزش : بازى باز شطرنج

open general license : بازرگانى : اجازه ورود کالاهايى که داراى محدوديتى نميباشند

open group : روانشناسى : گروه باز

open guard : ورزش : گارد باز

open half wave line : الکترونيک : خط نيم موج باز

open hands : سخاوت ،دست باز بودن

open hawse : علوم دريايى : زاويه ميان دو لنگر

open heartedness : راست بازى ،رک گويى ،صداقت ،خوش گمانى

open hearth : کوره فولاد سازى دهان باز

open hospital : روانشناسى : بيمارستان ازاد

open house : جشن عمومي

open ice : ورزش : قسمتى از محوطه بازى که حريف در ان نيست

open letter : نامه سر گشاده

open light : معمارى : پنجره واشو

open lines : ورزش : خطوط باز شطرنج

open link fuse : الکترونيک : فيوز باز

open loop gain : بهره تقويت در حلقه باز

open machine : الکترونيک : ماشين باز

open market price : بازرگانى : قيمت بازار ازاد

open market rate : بازرگانى : نرخ بازار ازاد

open mindedness : بى تعصبى

open mindldly : ازروى بى تعصبى ،با فکر باز

open mouthed : حيران ،سرگشته ،مبهوت ،پرخور،حريص

open out : بسط دادن ،توسعه دادن

open quarter wave line : الکترونيک : خط ربع موج باز

open roof : معمارى : بام پيدا

open sea : درياي آزاد

open season : ورزش : فصل مجاز ماهيگيرى يا شکار

open sesame : مفتاح رمز , مشکل گشا

open sheaf : علوم نظامى : مروحه باز

open shot : سيستم باز،با کارکرد ازاد

open space : فلکه

open star cluster : نجوم : خوشه باز ستاره اى

open storage : علوم نظامى : انبار کردن کالاها در محوطه باز انباردارى در محوطه روباز

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: