لغات مشابه
operational problems : بازرگانى : مسائل عملياتى

operational readiness : علوم نظامى : امادگى عملياتى

operational research (o.r) : بازرگانى : تحقيق عملياتى

operationalism : مکتب عملي

operationism : مکتب عملي

operations : عمليات

operations analysis : کامپيوتر : تجزيه و تحليل عمليات

operations personal : کامپيوتر : پرسنل عمليات

operative part of a deed : قانون ـ فقه : قسمت اصلى سند

operatively : بطور موثر يا عملى

operatize : بشکل اپرا در اوردن

operator : متصدي , عمگر , عملگر

operator command : فرمان متصدى

operator of heavy machinery : عمران : اپراتور ماشين الات سنگين

operator of light machinery : عمران : اپراتور ماشين الات سبک

opercular : سر پوش وار،سر پوشى

operculate : سرپوش دار،دردار

operculum : سرپوش ،در

operetta : اپرت

operose : پرزحمت ،رنج دار،زحمت کش ،رنج کش ،دشوار

operous : پرزحمت ،پرکار،دشوار

ophelia : نجوم : افليا

ophicleide : يکجور ساز بادى برنجين

ophidia : ماران

ophidian : وابسته بمار , شبيه مار

ophidiophobia : روانشناسى : مار هراسى

ophilatrous : مارپرست

ophilia : روانشناسى : مار دوستى

ophilogy : مارشناسى

ophiolater : ماربرست

ophiolatry : مارپرستى

ophiology : مبحث مارشناسي , مار شناسي

ophiophagous : مار خور

ophite : مرمر مصري

ophitic : شبيه مار

ophiuran : (جانور )مارسان

ophiuroid : مارسان

ophiuroideda : مارسانان

ophlhalmologist : متخصص چشم

ophtalmic : روانشناسى : چشمى

ophtalmology : روانشناسى : چشم پزشکى

ophtalmometer : روانشناسى : انحناسنج چشم

ophtalmoscope : روانشناسى : چشم نما

ophthaimia : چشم درد

ophthalmia : (طب )چشم درد،اماس چشم ،رمد،التهاب ،ملتحمه کره چشم

ophthalmic : چشمى وابسته به چشم ،دچار چشم درد،داروى چشم درد

ophthalmitis : اماس چشم

ophthalmological : وابسته به چشم شناسى يا ناخوشى هاى چشم

ophthalmologist : چشم پزشک

ophthalmology : چشم پزشکي

ophthalmoscope : (طب )اسباب معاينه ته چشم ،ته چشم بين

ophthalmoscopy : (طب )معاينه چشم و شبکيه

opiam : افيون ،ترياک زدن

opiate : افيون دار

opiate receptor : روانشناسى : گيرنده افيونى

opine : اظهار نظر کردن

opinion : زعم , مظنه , عقيده , نظر , نظريه , ظن

opinion poll : سنجش افکار , نظرخواهي , نظرسنجي , نظر خواهي

opinionaire : روانشناسى : نظرسنج

opinionatedness : خودرايى ،استبداد

opinionative : خودراى ،نظرى

opinions : اذهان , عقايد

opioid : روانشناسى : شبه افيونى

opiomania : روانشناسى : اعتياد به ترياک

opisometer : الت پيمايش خط هاى خميده که داراى چرخى است و ان چرخ روى پيچى مى غلتد

opium : وافور کش , افيون , ترياک

opium (somoking )pipe : وافور

opium smoking pipe : وافور

opiumden : قانون ـ فقه : محل مخصوص ترياکها

opiumism : خو گرفتگى بکشيدن افيون

opodeldoc : مرهم صابونى ،صابون کافورى ،مرهم کافورى

opopanax : جاوشير،جاشير،گاو شير

oportunely : بجا،بموقع

oportuneness : بجا بودن ،مورد،مناسب

oportunity : فرصت ،مجال

opossum : (ج.ش ).صاريغ

opperssion : قانون ـ فقه : اعتداء

oppidan : شهرى ،شهر نشين ،شاگردى که درشبانه روزيهاى شهر زندگى مى کند

oppilation : بستن يا بستگى مجرا،انسداد مجرى ،سده

opponency : ضديت ،مخالفت

opponent : دشمن , معارض , حريف , مقاوم

Opponent : حریف ، رقیب

Opponent : حریف ، رقیب

opponents in a lawsuit : قانون ـ فقه : متخاصمين

opportune : بموقع , بهنگام

opportune lift : علوم نظامى : ظرفيت حمل اضافى يا ظرفيت حمل باقيمانده

opportunely : بجا،بموقع ،بمناسبت ،بطور مناسب

opportuneness : بحايى ،بجا بودن ،موقعيت ،موقع بودن ،مورد مناسب

opportunism : فرصت طلبي

opportunist : فرصت طلب , استفاده جو , وقت شناس , سودجو

opportunity : موقع , فرصت , مجال

opportunity to invest : بازرگانى : فرصت سرمايه گذارى

opposability : قابليت تقابل ،امادگى براى روبرو گذاشتن ،مقابله پذيرى

opposable : مخالفت کردني

oppose : معترض شدن , مصاف دادن , مخالفت کردن , در افتادن , متضاد کردن , ضديت کردن

oppose each other : معارظه کردن

opposed : ناموافق

opposeless : بى مخالفت

opposer : معترض , مقاوم

opposing : مخالف , متقابل

opposit stroke pistons : علوم مهندسى : پيستون مقابل گرد

opposite : مقابل , عکس قضيه , محاذي , روب رو , روبرو

opposite meaning : معنى متضاد،معنى وارونه

opposite phase : الکترونيک : فاز متقابل

opposite the house : روبروى خانه ،مقابل خانه

opposite to the house : روبروى خانه

opposite coloured bishops : ورزش : فيلهاى ناهمرنگ

oppositely : روبروى هم ،بطور مخالف

oppositeness : تقابل

opposites test : روانشناسى : ازمون کلمات متضاد

opposition : طرفيت , مخالفت , ضديت , ضدييت , معاندت , معارضه , جناح مخالف , اپوزيسيون

opposition jupiter to the sun : تقابل بر جيس با خورشيد

oppositional disorder : روانشناسى : اختلال نافرمانى

oppositive : مخالف ،مايل به ضديت( کردن)

oppress : جبر کردن , جفا کردن , اجحاف کردن , ظلم کردن , درمضيقه قرار دادن , ذليل کردن , تعدي کردن , جور کردن , مردم آزاري کردن

oppressed : ستم ديده , ضلم ديده , مظلوميت , مظلوم , جفل کش , ستمديده

oppressingly : بيداد گرانه

oppression : جور , ستم , ظلم , مستضعف , ستمگري , بيداد , بيدادگري , مظلوميت , مردم آزاري

oppressive : طاقت فرسا , ناراحت کننده , ستمگر , ستمآميز , غم افزا , ستم پيشه , ستمکار , زورگو

oppressively : جابرانه , ستمگرانه

oppressiveness : ستم اميزى ،جفا کارى ،دشوارى ،گرانى ،سختى

oppressor : زورگو , بيدادگر , جابر , بيداد گر , ستمگر , خودکامه , مدم آزار

oppressors : مستبدين

opprewwed : ستمديده ،مظلوم

opprobrious : ننگ آور

opprobriously : بطور ننگ اور،چنانکه رسوايى اورد،بزشتى

opprobrium : رسوايى ،ننگ ،خفت ،زشتى ،ناسزايى

oppugn : بمبارزه طلبيدن

oppugnancy : مخالفت

oppugner : مخالفت کننده ،مخالف

oprand : عملوند

opression : اجحاف , تعدي

opressor : جبار

Opt : انتخاب کردن

Opt : انتخاب کردن

opt : برگزيدن ،انتخاب کردن

optative : ارزويى ،تمنايى ،وابسته به طلب و تمنا

optatively : بصيغه تمنى ،بطور ارزو

optic : شيشه عينک , چشمي

optic chiasm : روانشناسى : چليپاى بصرى

optic disk : (تش ).نقطه کور

optic fibre : کامپيوتر : فيبر نورى

optical : بصري

optical activity : شيمى : فعاليت نورى

optical antipode : شيمى : همپار نورى

optical axis : علوم هوايى : محور اپتيکى

optical communications : کامپيوتر : ارتباطات نورى

optical density : شيمى : چگالى نورى

optical disk : کامپيوتر : ديسک نورى

optical gonimeter : علوم مهندسى : زاويه ياب نورى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مقاله ریسک و مدیریت ریسک
مقاله روشهای ثبت هزینه دستمزد ایام مرخصی
روش های قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار ایران
رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه
دنیای در حال تغییر حسابداری مدیریت
بررسی دانش و سیستم حسابداری
تحقیق ‌خصوصی سازی و تأثیر آن در رشد اقتصادی
خرده نکته‌ها‌یی در باب اخلاق تجارت (the ethics of business)
"تشکیل، اداره، و انحلال موسسات و شرکتهای دولتی"
حل مسائل حسابداری صنعتی
تحقیق تعریف حق العملكار و شرایط عمومی حق العملكاری در گمرك
مقاله در مورد حسابداری و حسابرسی در بانک
تحقیق حسابرسى داخلى
مقاله حسابرسی وجوه نقد وبانک
مقاله حسابرسی عملیاتی در ایران
حسابداری تاییدیه سربرگ شركت
مقاله حسابداری مدیریت محیطی
پاورپوینت کاروانسرای حسین خانی همدان
"دانلود پاورپوینت تكنولوژی تولید كالا،خدمات و اطلاعات"