لغات مشابه
opossum : (ج.ش ).صاريغ

opperssion : قانون ـ فقه : اعتداء

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: