لغات مشابه
opperssion : قانون ـ فقه : اعتداء

oppidan : شهرى ،شهر نشين ،شاگردى که درشبانه روزيهاى شهر زندگى مى کند

oppilation : بستن يا بستگى مجرا،انسداد مجرى ،سده

opponency : ضديت ،مخالفت

opponent : دشمن , معارض , حريف , مقاوم

Opponent : حریف ، رقیب

Opponent : حریف ، رقیب

opponents in a lawsuit : قانون ـ فقه : متخاصمين

opportune : بموقع , بهنگام

opportune lift : علوم نظامى : ظرفيت حمل اضافى يا ظرفيت حمل باقيمانده

opportunely : بجا،بموقع ،بمناسبت ،بطور مناسب

opportuneness : بحايى ،بجا بودن ،موقعيت ،موقع بودن ،مورد مناسب

opportunism : فرصت طلبي

opportunist : فرصت طلب , استفاده جو , وقت شناس , سودجو

opportunity : موقع , فرصت , مجال

opportunity to invest : بازرگانى : فرصت سرمايه گذارى

opposability : قابليت تقابل ،امادگى براى روبرو گذاشتن ،مقابله پذيرى

opposable : مخالفت کردني

oppose : معترض شدن , مصاف دادن , مخالفت کردن , در افتادن , متضاد کردن , ضديت کردن

oppose each other : معارظه کردن

opposed : ناموافق

opposeless : بى مخالفت

opposer : معترض , مقاوم

opposing : مخالف , متقابل

opposit stroke pistons : علوم مهندسى : پيستون مقابل گرد

opposite : مقابل , عکس قضيه , محاذي , روب رو , روبرو

opposite meaning : معنى متضاد،معنى وارونه

opposite phase : الکترونيک : فاز متقابل

opposite the house : روبروى خانه ،مقابل خانه

opposite to the house : روبروى خانه

opposite coloured bishops : ورزش : فيلهاى ناهمرنگ

oppositely : روبروى هم ،بطور مخالف

oppositeness : تقابل

opposites test : روانشناسى : ازمون کلمات متضاد

opposition : طرفيت , مخالفت , ضديت , ضدييت , معاندت , معارضه , جناح مخالف , اپوزيسيون

opposition jupiter to the sun : تقابل بر جيس با خورشيد

oppositional disorder : روانشناسى : اختلال نافرمانى

oppositive : مخالف ،مايل به ضديت( کردن)

oppress : جبر کردن , جفا کردن , اجحاف کردن , ظلم کردن , درمضيقه قرار دادن , ذليل کردن , تعدي کردن , جور کردن , مردم آزاري کردن

oppressed : ستم ديده , ضلم ديده , مظلوميت , مظلوم , جفل کش , ستمديده

oppressingly : بيداد گرانه

oppression : جور , ستم , ظلم , مستضعف , ستمگري , بيداد , بيدادگري , مظلوميت , مردم آزاري

oppressive : طاقت فرسا , ناراحت کننده , ستمگر , ستمآميز , غم افزا , ستم پيشه , ستمکار , زورگو

oppressively : جابرانه , ستمگرانه

oppressiveness : ستم اميزى ،جفا کارى ،دشوارى ،گرانى ،سختى

oppressor : زورگو , بيدادگر , جابر , بيداد گر , ستمگر , خودکامه , مدم آزار

oppressors : مستبدين

opprewwed : ستمديده ،مظلوم

opprobrious : ننگ آور

opprobriously : بطور ننگ اور،چنانکه رسوايى اورد،بزشتى

opprobrium : رسوايى ،ننگ ،خفت ،زشتى ،ناسزايى

oppugn : بمبارزه طلبيدن

oppugnancy : مخالفت

oppugner : مخالفت کننده ،مخالف

oprand : عملوند

opression : اجحاف , تعدي

opressor : جبار

Opt : انتخاب کردن

Opt : انتخاب کردن

opt : برگزيدن ،انتخاب کردن

optative : ارزويى ،تمنايى ،وابسته به طلب و تمنا

optatively : بصيغه تمنى ،بطور ارزو

optic : شيشه عينک , چشمي

optic chiasm : روانشناسى : چليپاى بصرى

optic disk : (تش ).نقطه کور

optic fibre : کامپيوتر : فيبر نورى

optical : بصري

optical activity : شيمى : فعاليت نورى

optical antipode : شيمى : همپار نورى

optical axis : علوم هوايى : محور اپتيکى

optical communications : کامپيوتر : ارتباطات نورى

optical density : شيمى : چگالى نورى

optical disk : کامپيوتر : ديسک نورى

optical gonimeter : علوم مهندسى : زاويه ياب نورى

optical instruments : الات وابسته به بينايى

optical laser disk : کامپيوتر : ديسک ليزرى نورى

optical maser : علوم هوايى : ليزر

optical measuring system : علوم مهندسى : سيستم سنجش نورى

optical memory : کامپيوتر : حافظه نورى

optical page reader : کامپيوتر : صفحه نورى خوان

optical printer : کامپيوتر : چاپگر نورى

optical purity : شيمى : درجه خلوص نورى

optical pyrometer : علوم هوايى : اذرسنج اپتيکى

optical pyrometry : شيمى : تف سنجى نورى

optical reader : کامپيوتر : نور خوان

optical recognition device : کامپيوتر : دستگاه تشخيص نورى

optical resolution : شيمى : تفکيک نورى

optical resonance : الکترونيک : همنوايى نورى

optical resonator : شيمى : تشديد کننده نورى

optical rotation : شيمى : چرخش نورى

optical rotatory dispersion : شيمى : پاشندگى چرخش نورى

optical rotatory power : شيمى : قدرت چرخش نورى

optical scanning : کامپيوتر : پيمايش نورى

optical stability : شيمى : پايدارى نورى

optical turbulence : علوم هوايى : اشفتگى اپتيکى

optically active : شيمى : فعال نورى

optician : عينک فروش , عينک ساز

optics : نورشناسي

optima legum ilerpres est consuetudo : قانون ـ فقه : عرف و عادت بهترين تفسير قانونى است

optimal level : روانشناسى : سطح بهينه

optimal merge tree : کامپيوتر : نمايش درختى يک ترتيب که در ان رشته ها قرار است در هم ادغام گردند تا اينکه حداقل تعداد عمليات رخ دهد

optimal performance : روانشناسى : کارکرد بهينه

optimal recalculation : کامپيوتر : محاسبه مجدد بهينه

optimality : بهينگي

optimalization : بازرگانى : بهينه کردن

optimates : گروه اشراف ،بزرگان

optimism : خوش بيني , نيک بيني

optimist : خوشبين , خوش بين

optimistic : خوش بينانه

optimistically : از روى نيک بينى ،خوش بينانه

optimization : بهينهسازي

optimize : بهينه سازي , بهينهساختن

optimized : بهينه شده

optimized code : کامپيوتر : برنامه بهينه

optimizing compiler : کامپيوتر : کامپايلر بهينه سازى

optimm programming : برنامه نويسى بهينه

optimum allocation of resources : بازرگانى : تخصيص مطلوب منابع

optimum code : برنامه بهينه ،دستورالعمل هاى بهينه

optimum moisture content : عمران : درصد رطوبت مناسب خاک

optimum population : بازرگانى : حد مطلوب جمعيت

optimum programming : کامپيوتر : برنامه نويسى بهينه

optimum temperature : شيمى : دماى بهينه

optimum tree search : کامپيوتر : جستجوى بهينه درخت

optimum value : شيمى : مقدار بهينه

option : خيار

option key : کامپيوتر : يک کليد معرف روى بعضى از صفحات کليد

option of animals : قانون ـ فقه : خيار حيوان

option of condition : قانون ـ فقه : خيار شرط

option of contract invalid in part : قانون ـ فقه : خيار تبعيض صفقه

option of deception : قانون ـ فقه : خيار غبن

option of defect : قانون ـ فقه : خيار عيب

option of delayed payment of the price : قانون ـ فقه : خيار تاخير ثمن

option of fraud : قانون ـ فقه : خيار تدليس

option of incorrect description : قانون ـ فقه : خيار تخلف وصف

option of inspection : قانون ـ فقه : خيار رويت

option of meeting place : قانون ـ فقه : خيار مجلس

option of sales unfulfilled in part : قانون ـ فقه : خيار تبعض صفقه

option of unfulfilled conditions : قانون ـ فقه : خيار تخلف شرط

optional : خياري , دلبخاه , اختياري

optional claiming race : ورزش : مسابقه اى که صاحب اسب ازادى در فروش يا خوددارى از فروش اسب دارد

optional consumption : بازرگانى : مصرف اختيارى

optional contarct : قانون ـ فقه : عقد خيارى

optional feature : خصيصه اختيارى

opto electronics : کامپيوتر : تکنولوژى مربوط به مجتمع سازى دانش نور و الکترونيک

optokinetic : روانشناسى : بصرى - جنبشى

optometer : ديدسنج , ديد سنج

optometric : وابسته به ميزان ديد و عينک سازى

optometrist : عينک ساز

optometry : عينک سازي , عينک فروشي

optophone : الت تبديل روشنايى بصدابدانگونه که کوران موادچاپى را ازراه به گوش بخواند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

طراحی كنترل كننده مدرن برای تقویت كننده عملیاتی
بررسی و بهینه سازی ماشین های آسنکرون
بررسی تاثیر اعمال هزینه اجتماعی آلاینده ها در شاخصهای اقتصادی نیروگاههای برق آبی
اثر بخشی آموزش مسئولانه والدینی بر تغییر سبک فرزند پروری زنان سرپرست خانوار
مقاله درمورد كاربرد ایزو 9000 در صنعت خدمات
مقاله درمورد کایزن و مدیریت کیفیت
مقاله درمورد کنترل کیفیت در سایپا
مقاله در مورد مدیریت کیفیت
مقاله درمورد کنترل و هماهنگی و تعاریف آن
مقاله درمورد هزینه یابی کیفیت در پروژه ها
سوالات اصول حسابداری 2(هنرستان) در کنکور کاردانی حسابداری 75الی 93 همراه پاسخنامه تستی سوالات
دانلود سوالات حسابداری صنعتی مقدماتی (هنرستان) به همراه پاسخنامه تستی
مقاله درمورد استانداردهای حسابداری صورتهای مالی تلفیقی
سوالات استخدامی-عمومی
كارآفرینی درباره پرورش ماهی
پاورپوینت كارآفرینی پروژه موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
مقاله مسیر شغلی خود را انتخاب كنید
مقاله درباره مشاركت فناوری اطلاعات در كارآفرینی
مقاله درباره پرورش قارچ