لغات مشابه
opperssion : قانون ـ فقه : اعتداء

oppidan : شهرى ،شهر نشين ،شاگردى که درشبانه روزيهاى شهر زندگى مى کند

oppilation : بستن يا بستگى مجرا،انسداد مجرى ،سده

opponency : ضديت ،مخالفت

opponent : دشمن , معارض , حريف , مقاوم

Opponent : حریف ، رقیب

Opponent : حریف ، رقیب

opponents in a lawsuit : قانون ـ فقه : متخاصمين

opportune : بموقع , بهنگام

opportune lift : علوم نظامى : ظرفيت حمل اضافى يا ظرفيت حمل باقيمانده

opportunely : بجا،بموقع ،بمناسبت ،بطور مناسب

opportuneness : بحايى ،بجا بودن ،موقعيت ،موقع بودن ،مورد مناسب

opportunism : فرصت طلبي

opportunist : فرصت طلب , استفاده جو , وقت شناس , سودجو

opportunity : موقع , فرصت , مجال

opportunity to invest : بازرگانى : فرصت سرمايه گذارى

opposability : قابليت تقابل ،امادگى براى روبرو گذاشتن ،مقابله پذيرى

opposable : مخالفت کردني

oppose : معترض شدن , مصاف دادن , مخالفت کردن , در افتادن , متضاد کردن , ضديت کردن

oppose each other : معارظه کردن

opposed : ناموافق

opposeless : بى مخالفت

opposer : معترض , مقاوم

opposing : مخالف , متقابل

opposit stroke pistons : علوم مهندسى : پيستون مقابل گرد

opposite : مقابل , عکس قضيه , محاذي , روب رو , روبرو

opposite meaning : معنى متضاد،معنى وارونه

opposite phase : الکترونيک : فاز متقابل

opposite the house : روبروى خانه ،مقابل خانه

opposite to the house : روبروى خانه

opposite coloured bishops : ورزش : فيلهاى ناهمرنگ

oppositely : روبروى هم ،بطور مخالف

oppositeness : تقابل

opposites test : روانشناسى : ازمون کلمات متضاد

opposition : طرفيت , مخالفت , ضديت , ضدييت , معاندت , معارضه , جناح مخالف , اپوزيسيون

opposition jupiter to the sun : تقابل بر جيس با خورشيد

oppositional disorder : روانشناسى : اختلال نافرمانى

oppositive : مخالف ،مايل به ضديت( کردن)

oppress : جبر کردن , جفا کردن , اجحاف کردن , ظلم کردن , درمضيقه قرار دادن , ذليل کردن , تعدي کردن , جور کردن , مردم آزاري کردن

oppressed : ستم ديده , ضلم ديده , مظلوميت , مظلوم , جفل کش , ستمديده

oppressingly : بيداد گرانه

oppression : جور , ستم , ظلم , مستضعف , ستمگري , بيداد , بيدادگري , مظلوميت , مردم آزاري

oppressive : طاقت فرسا , ناراحت کننده , ستمگر , ستمآميز , غم افزا , ستم پيشه , ستمکار , زورگو

oppressively : جابرانه , ستمگرانه

oppressiveness : ستم اميزى ،جفا کارى ،دشوارى ،گرانى ،سختى

oppressor : زورگو , بيدادگر , جابر , بيداد گر , ستمگر , خودکامه , مدم آزار

oppressors : مستبدين

opprewwed : ستمديده ،مظلوم

opprobrious : ننگ آور

opprobriously : بطور ننگ اور،چنانکه رسوايى اورد،بزشتى

opprobrium : رسوايى ،ننگ ،خفت ،زشتى ،ناسزايى

oppugn : بمبارزه طلبيدن

oppugnancy : مخالفت

oppugner : مخالفت کننده ،مخالف

oprand : عملوند

opression : اجحاف , تعدي

opressor : جبار

Opt : انتخاب کردن

Opt : انتخاب کردن

opt : برگزيدن ،انتخاب کردن

optative : ارزويى ،تمنايى ،وابسته به طلب و تمنا

optatively : بصيغه تمنى ،بطور ارزو

optic : شيشه عينک , چشمي

optic chiasm : روانشناسى : چليپاى بصرى

optic disk : (تش ).نقطه کور

optic fibre : کامپيوتر : فيبر نورى

optical : بصري

optical activity : شيمى : فعاليت نورى

optical antipode : شيمى : همپار نورى

optical axis : علوم هوايى : محور اپتيکى

optical communications : کامپيوتر : ارتباطات نورى

optical density : شيمى : چگالى نورى

optical disk : کامپيوتر : ديسک نورى

optical gonimeter : علوم مهندسى : زاويه ياب نورى

optical instruments : الات وابسته به بينايى

optical laser disk : کامپيوتر : ديسک ليزرى نورى

optical maser : علوم هوايى : ليزر

optical measuring system : علوم مهندسى : سيستم سنجش نورى

optical memory : کامپيوتر : حافظه نورى

optical page reader : کامپيوتر : صفحه نورى خوان

optical printer : کامپيوتر : چاپگر نورى

optical purity : شيمى : درجه خلوص نورى

optical pyrometer : علوم هوايى : اذرسنج اپتيکى

optical pyrometry : شيمى : تف سنجى نورى

optical reader : کامپيوتر : نور خوان

optical recognition device : کامپيوتر : دستگاه تشخيص نورى

optical resolution : شيمى : تفکيک نورى

optical resonance : الکترونيک : همنوايى نورى

optical resonator : شيمى : تشديد کننده نورى

optical rotation : شيمى : چرخش نورى

optical rotatory dispersion : شيمى : پاشندگى چرخش نورى

optical rotatory power : شيمى : قدرت چرخش نورى

optical scanning : کامپيوتر : پيمايش نورى

optical stability : شيمى : پايدارى نورى

optical turbulence : علوم هوايى : اشفتگى اپتيکى

optically active : شيمى : فعال نورى

optician : عينک فروش , عينک ساز

optics : نورشناسي

optima legum ilerpres est consuetudo : قانون ـ فقه : عرف و عادت بهترين تفسير قانونى است

optimal level : روانشناسى : سطح بهينه

optimal merge tree : کامپيوتر : نمايش درختى يک ترتيب که در ان رشته ها قرار است در هم ادغام گردند تا اينکه حداقل تعداد عمليات رخ دهد

optimal performance : روانشناسى : کارکرد بهينه

optimal recalculation : کامپيوتر : محاسبه مجدد بهينه

optimality : بهينگي

optimalization : بازرگانى : بهينه کردن

optimates : گروه اشراف ،بزرگان

optimism : خوش بيني , نيک بيني

optimist : خوشبين , خوش بين

optimistic : خوش بينانه

optimistically : از روى نيک بينى ،خوش بينانه

optimization : بهينهسازي

optimize : بهينه سازي , بهينهساختن

optimized : بهينه شده

optimized code : کامپيوتر : برنامه بهينه

optimizing compiler : کامپيوتر : کامپايلر بهينه سازى

optimm programming : برنامه نويسى بهينه

optimum allocation of resources : بازرگانى : تخصيص مطلوب منابع

optimum code : برنامه بهينه ،دستورالعمل هاى بهينه

optimum moisture content : عمران : درصد رطوبت مناسب خاک

optimum population : بازرگانى : حد مطلوب جمعيت

optimum programming : کامپيوتر : برنامه نويسى بهينه

optimum temperature : شيمى : دماى بهينه

optimum tree search : کامپيوتر : جستجوى بهينه درخت

optimum value : شيمى : مقدار بهينه

option : خيار

option key : کامپيوتر : يک کليد معرف روى بعضى از صفحات کليد

option of animals : قانون ـ فقه : خيار حيوان

option of condition : قانون ـ فقه : خيار شرط

option of contract invalid in part : قانون ـ فقه : خيار تبعيض صفقه

option of deception : قانون ـ فقه : خيار غبن

option of defect : قانون ـ فقه : خيار عيب

option of delayed payment of the price : قانون ـ فقه : خيار تاخير ثمن

option of fraud : قانون ـ فقه : خيار تدليس

option of incorrect description : قانون ـ فقه : خيار تخلف وصف

option of inspection : قانون ـ فقه : خيار رويت

option of meeting place : قانون ـ فقه : خيار مجلس

option of sales unfulfilled in part : قانون ـ فقه : خيار تبعض صفقه

option of unfulfilled conditions : قانون ـ فقه : خيار تخلف شرط

optional : خياري , دلبخاه , اختياري

optional claiming race : ورزش : مسابقه اى که صاحب اسب ازادى در فروش يا خوددارى از فروش اسب دارد

optional consumption : بازرگانى : مصرف اختيارى

optional contarct : قانون ـ فقه : عقد خيارى

optional feature : خصيصه اختيارى

opto electronics : کامپيوتر : تکنولوژى مربوط به مجتمع سازى دانش نور و الکترونيک

optokinetic : روانشناسى : بصرى - جنبشى

optometer : ديدسنج , ديد سنج

optometric : وابسته به ميزان ديد و عينک سازى

optometrist : عينک ساز

optometry : عينک سازي , عينک فروشي

optophone : الت تبديل روشنايى بصدابدانگونه که کوران موادچاپى را ازراه به گوش بخواند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1