معنی optimum programming

optimum programming
کامپيوتر : برنامه نويسى بهينه
کلمات مشابه

optimum temperature : شيمى : دماى بهينه

optimum tree search : کامپيوتر : جستجوى بهينه درخت

optimum value : شيمى : مقدار بهينه

option : خيار

option key : کامپيوتر : يک کليد معرف روى بعضى از صفحات کليد

option of animals : قانون ـ فقه : خيار حيوان

option of condition : قانون ـ فقه : خيار شرط

option of contract invalid in part : قانون ـ فقه : خيار تبعيض صفقه

option of deception : قانون ـ فقه : خيار غبن

option of defect : قانون ـ فقه : خيار عيب

option of delayed payment of the price : قانون ـ فقه : خيار تاخير ثمن

option of fraud : قانون ـ فقه : خيار تدليس

option of incorrect description : قانون ـ فقه : خيار تخلف وصف

option of inspection : قانون ـ فقه : خيار رويت

option of meeting place : قانون ـ فقه : خيار مجلس

option of sales unfulfilled in part : قانون ـ فقه : خيار تبعض صفقه

option of unfulfilled conditions : قانون ـ فقه : خيار تخلف شرط

optional : خياري , دلبخاه , اختياري

optional claiming race : ورزش : مسابقه اى که صاحب اسب ازادى در فروش يا خوددارى از فروش اسب دارد

optional consumption : بازرگانى : مصرف اختيارى

optional contarct : قانون ـ فقه : عقد خيارى

optional feature : خصيصه اختيارى

opto electronics : کامپيوتر : تکنولوژى مربوط به مجتمع سازى دانش نور و الکترونيک

optokinetic : روانشناسى : بصرى - جنبشى

optometer : ديدسنج , ديد سنج

optometric : وابسته به ميزان ديد و عينک سازى

optometrist : عينک ساز

optometry : عينک سازي , عينک فروشي

optophone : الت تبديل روشنايى بصدابدانگونه که کوران موادچاپى را ازراه به گوش بخواند

opulence : توانگرى ،دولتمندى ،وفور،سرشار

opulent : وافر

opuntia : (گ.ش ).انجير هندى

opus : قطعه موسيقي

opus magnum : شاهکار( موسيقى يا ادبى)

opuscule : اثر جزئى ،چيز بى اهميت

opusculum : اثريا نوشته بى اهميت ،اثر ادبى ناچيز

oqaf : اوقاف

or : يا , چه چه

or circuit : کامپيوتر : مدارOR

or else : وگرنه ،ورنه ،والا

or operation : عمل يا

orach : (گ.ش ).اسفناج دشتى)Atriplex(

oracular : غيبي

oracularly : غيبگويانه

oral : لساني , دهاني , دهني

Oral : شفاهی ، دهانی

Oral : شفاهی ، دهانی

oral character : روانشناسى : منش دهانى

oral dependence : روانشناسى : وابستگى دهانى

oral dyskinesia : روانشناسى : حرکت پريشى دهانى

oral eroticism : روانشناسى : شهوت دهانى

oral reading : روانشناسى : بلندخوانى

oral sadism : روانشناسى : ازارگرى دهانى

oral stage : روانشناسى : مرحله دهانى

oral surgery : جراحي دهان

oral test : امتحان شفاهي

oral trade test : علوم نظامى : ازمون شفاهى از اطلاعات عمومى افراد

oral zone : روانشناسى : ناحيه دهانى

oral aggressive type : روانشناسى : سنخ دهانى - پرخاشى

oral passive type : روانشناسى : سنخ دهانى - پذيرشى

orally : از راه دهان , لفظا , تقريراً

Orang : اورنگ

orang outang : نسناس ،ادم جنگلى ،يکجور بوزينه دراز دست

orang utan : نسناس ،يکجور بوزينه دراز دست ،ادم جنگلى

orange : نارنجي , پرتقالي , پرتقال

orange flower : بهار نارنج ،گل نارنج يا پرتغال

orange flower water : عرق بهار نارنج

orange forces : علوم نظامى : علامت نيروهاى دشمن در تمرينات جنگى

orange juice : افشره نارنج , آب پرتقال

orange peel : خلال نارنج

orange pekoe : چاي زرين

orangeade : شربت نارنج

orangery : مرکبات , نارنجستان

oranges (sour) : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى هوا براى اجراى ماموريت مناسب نيست

oranges (sweet) : علوم نظامى : در رهگيرى هوايى يعنى هوا براى اجراى ماموريت مناسب است

orangoutang : نسناس

orangutan : ( )orangoutang(ج.ش ).اورانگوتان ،بوزينه دست دراز،ميمون درختى برنئو سوماترا

Oranus : اورانوس

orate : نطق کردن

oration : خطابه

orator : سخن پرداز , نطاق , خطيب

oratorical : وابسته به سخنرانى

oratorically : فصيحانه ،نطاقانه ،اديبانه ،از روى ايين سخنرانى

oratorio : قطعه موسيقى و اواز همراه با گفتار

oratorship : سخن رانى ،نطاقى

oratory : فن خطابه , شيوهسخنراني , سخن پردازي

orb : کروي شدن

orbed : گرد کروى ،مستدير

orbicular : گرد،چرخى ،کروى ،مدور،کامل

orbicular muscle : ماهيجه مدور،عضله باسطه

orbicularity : کردى ،کرويت ،مستديرى ،تمامى

orbicularly : بطور گرد يا کروى ،حلقه وار،دايره وار

orbiculate : حلقوى ،کروى ،چرخى ،دايره وار

orbit : مسير دوران , دور گشتن , مدار

orbit of the earth : علوم دريايى : مدار زمين

orbit of the moon : مدار ماه

orbit point : علوم نظامى : نقطه لولاى چرخش هواپيما در هوا

orbital : شيمى : اوربيتال

orbital element : علوم هوايى : عناصر مدارى

orbital frontal cortex : روانشناسى : قشر پيشين حدقه اى

معنی optimum programming به فارسی , دیکشنری آنلاین , دیکشنری هوشمند , دیکشنری انگلیسی به فارسی , دانلود دیکشنری , دیکشنری انگلیسی به فارسی اندروید , دیکشنری اینترنتی , دانلود دیکشنری انگلیسی به فارسی , دیکشنری فارسی به فارسی , دیکشنری عربی به فارسی , دیکشنری پزشکی , دیکشنری اندروید و , تعیین سطح به انگلیسی , تعیین سطح زبان انگلیسی به صورت آنلاین , سوال و جواب تعیین سطح زبان انگلیسی