لغات مشابه
orderly room : علوم نظامى : دفتر گروهان

orders : اوامر , احکام

orders arms : پافنگ

Ordibehesht : ارديبهشت

ordinace : فرمان ،امر،حکم ،مشيت ،تقدير،ايين ،دستور شرعى

ordinal data : کامپيوتر : داده ترتيبى يا وصفى

ordinal number : علوم مهندسى : عدد ترکيبى

ordinal numbers : روانشناسى : اعداد ترتيبى

ordinal position : روانشناسى : جايگاه ترتيبى

ordinal scale : روانشناسى : مقياس ترتيبى

ordinal type : کامپيوتر : نوع معمولى

ordinal utility : بازرگانى : مطلوبيت ترتيبى

ordinary : عادي , بي شکوه , متعارفي , معمولي

ordinary clay : معمارى : خاک رس معمولى

ordinary foul : ورزش : خطاى بازى بين المللى واترپولو

ordinary fraction : کسر متعارفي

ordinary grasp : ورزش : گرفتن ميله معمولى

ordinary income : بازرگانى : درامد عادى

ordinary least square method (o.l.s) : بازرگانى : روش حداقل مربعات معمولى

ordinary life insurance : بازرگانى : بيمه عمر عادى

ordinary passport : قانون ـ فقه : پاسپورت عادى

ordinary seaman : علوم دريايى : مهناوى سوم

ordinary shareholder : قانون ـ فقه : سهامدار عادى

ordinary shares : بازرگانى : سهام عادى

ordinate : رست

ordination : برگماري

ordinee : شماش تازه ،کسيکه تازه درجه شماسى گرفته است

ordnace : توپ ،توپخانه ،مهمات ،ساز جنگ

ordnance : تخشايي

ordnance data (od) : علوم نظامى : اطلاعات مربوط به جنگ افزار و مهمات

ordnance labratory : علوم نظامى : ازمايشگاه جنگ افزار و مهمات

ordnance service : علوم نظامى : خدمات مربوط به اردنانس و اسلحه و مهمات

ordonnance : سبک معماري

ordure : نحاست ،براز،زباله

ore : سنگ معدن

ore deposite : شيمى : کانسار

ore flotation : شيمى : شناورسازى کانه

oread : حورى کوهستانى

orectic : اشتهااور،اشتهائى

oregano : ( )origanum(گ.ش ).پونه کوهى)O.Vulgare(

oreide : )oroide(مطلا يا زر بدلى

orestes : کوهستانى ،(افسانه يونان )فرزند اگاممنون

orestes complex : روانشناسى : عقده اورستس

orexis : اشتها،ارزو،ميل

orfe : يکجور ماهى طلايى

organ : ارگان , عضو , اندام , ارغنون , ارگ , آلت

organ eroticism : روانشناسى : شهوت اندامى

organ grinder : (مو ).نوازنده سيار ارگ دستى

organ inferiority : روانشناسى : حقارت اندامى

organ loft : ارغنون گاه ،جاى ارگ ،غرفه ارگ

organ of corty : روانشناسى : اندام کورتى

organ of prnounciation : مخرج

organ of the body : قانون ـ فقه : عضو بدن

organ pleasure : روانشناسى : لذت اندامى

organ system : زيست شناسى : دستگاه

organ transplantation : روانشناسى : پيوند عضو

organdie : پارچه ارگاندي

organdy : )organdie(پارچه ارگاندى

organic : آلي , اندامي , عضوي , جهازي

organic acid : اسيد آلي

organic compounds : ترکيبات آلي

organic deafness : روانشناسى : کرى عضوى

organic disorder : روانشناسى : اختلال عضوى

organic magnet : شيمى : مغناطيس الى

organic materials : معمارى : مواد الى

organic mental disorder : روانشناسى : اختلال روانى عضوى

organic pesticides : شيمى : افت کش الى

organic polymer : شيمى : بسپار الى

organic psychosis : روانشناسى : روان پريشى عضوى

organic sensations : روانشناسى : احساسهاى عضوى

organic set : روانشناسى : امايه عضوى

organic soil : معمارى : خاک الى

organic soup : زيست شناسى : سوپ الى

organic weakness : ورزش : ضعف ارگانيک

organically : بطور الى ،چنانکه در ساختمان يا سازمانى کارگر باشد،اساسا

organicism : روانشناسى : عضوى نگرى

organism : اندامگان , سازواره

organismic psychology : روانشناسى : روانشناسى ارگانيسمى

organist : نوازنده ارگ

organizable : قابل تشکيلات دادن

organization : سازماندهي , تشکيلات , سازمان

organization control : کامپيوتر : کنترل سازمانى

organization for economic co opration : قانون ـ فقه : سازمان توسعه و همکارى اقتصادى

organization for european economic coopr : قانون ـ فقه : سازمان همکارى اقتصادى اروپا

organization of american states : قانون ـ فقه : سازمان دول امريکايى

organization of central american states : قانون ـ فقه : سازمان دول امريکاى مرکزى

organization of the ground : علوم نظامى : سازمان دادن يا ارايش دادن زمين

Organization of the Islamic Conference : سازمان کنفرانس اسلامي

organization scheme : معمارى : نمودار سازمانى

organizational : سازماني , تشکيلاتي

organizational grid : شبکه سازماني

organizational psychology : روانشناسى : روانشناسى سازمانى

organize : مرتب کردن , سازمان دادن , متشکل کردن , متشکل ساختن

organized : متشکل , متشکله

organized market : بازرگانى : بازار سازمان يافته

organizer : موسس , برگزار کننده , برگزارکننده

organizing : متشکله , برگزار کننده

organography : عضو شناسي

organology : اندام شناسي

organometallic : علوم هوايى : ترکيباتى که در ان اتم فلزى به راديکالهاى الى متصل شده است

organometallic compound : شيمى : ترکيب الى فلزى

organon : سبک علمي , عضو بدن

organs : جوارح

organs of speech : روانشناسى : اندامهاى گفتار

organum : وسيله دانش ،واسطه فکر،راهنماى فکر،کتاب منطق ،منطق ارسطو

organzine : ابريشم بافي , ابريشم تابيده , قيطان ابريشمي

orgeat : شربت بهار نارنج با شيره بادام

orgiastic : ميگسارى ،خمارى

orgies : روانشناسى : مجلس عيش

orgy : (روم و يونان قديم )مجالس عياشى و ميگسارى بافتخار خدايان ،ميگسارى عياشى

oriel : معمارى : پنجره بالکن

orient : درخشندگي بسيار , کشورهاي خاوري , جهت يابي کردن , شرق

oriental : مشرقي , زردپوست

oriental race : نژاد زرد

orientalism : خاورشناسي

orientalist : مستشرق , خاورشناس

orientalize : شيوه يا ايين خاوريان را پيروى کردن ،خاورى شدن ،شرقى ماب شدن

orientally : بشيوه خاوريان ،بسبک شرقى ها

orientate : جهت يابي

orientation : جهتيابي

orientation forces : شيمى : نيروهاى دو قطبى - دو قطبى

orientation loss : روانشناسى : گم گشتگى

orientation reflex : روانشناسى : بازتاب سوگيرى

oriented : جهت دار , گرويده , متمايل به

orienteer : ورزش : دونده دو صحرانوردى

orienting angle : علوم نظامى : زاويه توجيه

orienting line : علوم نظامى : خط توجيه

orienting station : علوم نظامى : ايستگاه توجيه

orifice diameter : معمارى : قطر روزنه

orifice of the penis : قانون ـ فقه : احليل

orifice of the stomack : دهانه( يا فم ) معده

orificemeter : شيمى : جريان سنج روزنه اى

oriflamme : شعله زرين , قوت قلب

origan : اويشن شيرازى ،گلپر

origanum : ( )oregano(گ.ش ).پونه کوهى)O.Vulgare(

origany : مرزه

origin : منبع , منشاً , منشا , جرثومه , مبدا , گوهر , مصدر , اصل , ريشه , سنخ , تخمه , خاستگاه

original : اصل , جرسي , ابتکاري , عينا , اصلي

original data : کامپيوتر : داده اصلى

original document : بنچاق

original equipment manufacturer : کامپيوتر : سازنده تجهيزات اصلى

original ground level : معمارى : تراز زمين طبيعى

original language : زبان اصلى

original nature : روانشناسى : طبع اغازين

original sin : نخستين گناه ادم ابوالبشر

original soil : معمارى : خاک بکر

originally : اصلا"،دراصل ،دراغاز کار،در ابتدا

originate : ناشي شدن

originate answer : کامپيوتر : مدمى که مى تواند هم پيامها را توليد کرده و هم به انها جواب دهد

origination : احداث ،ايجاد،ابتکار،اصل

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:دانلود ترجمه کتاب read this 1