لغات مشابه
outbound : رهسپار دريا

outbranch : شاخه گستردن

outbrave : شجاعت بيشترى ازديگران نشان دادن ،در شجاعت سرامد شدن

outbreak : شيوع

outbreed : جفت گيرى کردن انواع مختلف جانوران

outbreeding : زيست شناسى : برون زاد اورى

outbuilding : ساختمان دور افتاده و دور از ساختمان اصلى

outburst : طغيان ،ظهور،فوران ،انفجار،غضب

outbye : ( )outby(اسکاتلند )خارج از،دور از،درفاصله اى دور

outcaste : (هندوستان )شخص خارج از مذهب ،مطرود

outclearing : فرستادن چک و قبض به بنگاه پاياپاپاى( درلندن ) براى واريزى

outcome : آخرين شماره , برآمد , مآل , بر آمد

outcrop : برون زد , سر بيرون کردن

outcrop (to) : معمارى : برون زدن

outcross : اميزش کردن دو جنس مختلف با هم

outcrossing : پيوند دو نژاد

outcry : فرياد،غريو،حراج ،مزايده ،بيداد

outcurve : انحنا يا خميدگى بطرف خارج

outdare : به مبارزه طلبيدن ،سر قوز اوردن ،تحريک بجنگ کردن ،دوام اوردن دربرابر

outdated : قديمي شده

outdegree : کامپيوتر : تعداد رئوس جهت دارى که از يک گره خارج مى شوند

outdent : کامپيوتر : خطى از متن که نسبت به ساير خطوط يک پاراگراف بيشتر به سمت چپ بسط مى يابد

outdo : بهتر از ديگرى انجام دادن ،شکست دادن

outdoing : بس پردازي

outdoor : بيرون ،بيرونى ،صحرايى ،در هواى ازاد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: