لغات مشابه
outmode : غير مرسوم , از مد افتادن

outmoded : دمده , از مد افتاده , ازمد افتاده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: