لغات مشابه
output electrode : الکترونيک : الکترد خروجى

output equipment : تجهيزات خروجى

output job queue : کامپيوتر : صف برنامه خروجى

output listing : سياهه خروجى

output media : کامپيوتر : رسانه خروجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

دانلود فایل های آموزشی