لغات مشابه
outrange : دور رس بودن ،خارج ازتير رس بودن

outrank : رتبه بالاتر داشتن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: