لغات مشابه
outrank : رتبه بالاتر داشتن

outre : خارج از حدود معمولى ،خل

outreach : فرارسيدن از

outrebound : ورزش : متخصص ريباند

outride : در سوارى پيش افتادن از،در برابر طوفان ايستادگى کردن ،در مسابقه چيره شدن

outrider : جلودار

outrigged : داراى تير يا ديرک پيش امده ،داراى چوب يااهن اضافى براى بستن اسب اضافى

outriggers : علوم هوايى : اعضاى سازنده اوليه حامل قسمت دم هواپيما

outright : يکجا

outrival : در هم چشمى پيش افتادن از

outroll : ورزش : شکست دادن حريف

outroot : از ريشه کندن ،از بيخ دراوردن ،قلع و قمع کردن

outrunner : پيشرو،شاطر،سگ جلودار

outrunning : سبقت

outs : انانى که مقام يامنصبى ندارند،دسته بى نفوذ،غيربازيکن ها،وجوه پرداختى

outs and ins : انانى که سر کار داراى مقامى هستند

outsell : بهتر فروش رفتن

outsentry : علوم نظامى : پاسدار صحرايى

outset : ابتدا

outshine : بيشتر درخشيدن

outshoot : ورزش : تعداد بيشتر و بهتر تيراندازى نسبت به حريف

outside : بيرون , به بيرون , برون , دست بالا , بروني

outside agency : ورزش : شخصى که مجاز نيست در زمين گلف به بازيگر کمک فکرى کند

outside appearance : صورت ظاهر،بيرون

outside caliper : علوم هوايى : کوليس خارجى

outside cause : قانون ـ فقه : علت خارجى

outside diameter : معمارى : قطر خارجى

outside forward : ورزش : بازيگر گوش

outside grasp : ورزش : گرفتن ميله از خارج

outside half : ورزش : هافبک کنارى

outside in : وارونه ،پشت رو

outside influence : نفوذ بيرونى يا خارجى

outside left : ورزش : گوش چپ

outside of : خارج از , خارج , در بيرون , در بيرون از

outside ofa horse : سوار

outside pass : ورزش : رد کردن چوب امدادى بادست چپ به دست راست يار

outside passenger : مسافرى که بيرون يا بالاى دليجان مى نشيند

outside porter : باربرى که بنه مسافران را از ايستگاه راه اهن بيرون ميبرد

outside power : علوم مهندسى : جريان خارجى

outside price : حد اکثر بها

outside right : ورزش : گوش راست

outside of the foot kick : ورزش : ضربه با لبه بيرون پا

outsight : برون بينى ،ظاهر بينى

outsit : بيشتر نشستن از،بيشتر ماندن از

outsize : اندازه غيرمعمولي

outskirt : دور از مرکز،حاشيه ،مرز،حوالى ،حومه

outskirts : حومه

outsmart : پيشدستى کردن ،زرنگى بيشترى بکار بردن

outsole : زيرکفش

outspan : باز کردن( اسب)

outspoken : بي پرده , رک گو , رو دار

outspokenly : رک ،بى پرده

outspokenness : رک گوئي

outspread : گسترش يافتن ،توسعه ،بسط،پراکنده

outstand : بيشترايستادن , برجستگي داشتن

outstanding : واريز نشده , شخيص , مبرز

outstanding claims : قانون ـ فقه : مطالبات

outstation : ايستگاه خارج از شهر،ايستگاههاى حومه

outstay : اقامت طولاني کردن

outstep : تجاوز کردن از

outstretch : استراحت کردن ،توسعه دادن ،بسط

outstretched : بيرون گسترده ،مبسوط

outstrip : عقب گذاشتن

outswinger : ورزش : توپى که در هوا با پيچش از توپزن دور مى شود

outthrust : پيش امدگى ،شکم دادگى

outturn : فرآورد

outvie : پيش بردن از،برترى جستن از

outvoice : بلندترسخن گفتن از،موثرتر سخن گفتن از

outvote : قانون ـ فقه : بيشتر راى بردن از

outvoter : انتخاب کننده

outwalk : بيشتر راه رفتن از،تجاوز کردن از

outwall : ديوار بيرونى ،جامه ،لباس ،تن ،بدن

outward : بطرف خارج

outward appearance : نما

outward application : استعمال برونى يا خارجى

outward bound : بيرون رو،عازم بيرون ،روانه بيرون

outward opening : معمارى : دهانه خارجى

outward show : نمايش بيرون ،نمايش ظاهر،صورت ظاهر

outward things : جهان برونى يا ظاهر،محيط

outwardly : برحسب ظاهر

outwardness : چگونگى بيرون ،کيفيت ظاهر،دلبستگى بچيزهاى خارجى يا مادى

outwards : بطرف خارج

outwatch : بيشتر بيدار ماندن از

outwear : بيشتر دوام کردن

outweigh : مهمتربودن از

outwind : ازنفس انداختن

outwit : زرنگ تر بودن از،گول زدن

outwork : سنگر خارجي , بهانجام رساندن

outworld : جهان بيرونى ،دنياى جسمانى

outworn : کهنه ،مانده ،خسته

ouyby : ( )outbye(اسکاتلند )خارج از،دور از،درفاصله اى دور

ova : روانشناسى : تخمک ها

oval : بادامي

oval faced chaser punch : معمارى : قلم خوشه

oval object : جسم تخم مرغي

ovalize : تخم مرغى يا بيضى کردن

ovally : تخم مرغى وار،بشکل بيضى

ovalness : شکل تخم مرغى ،بيضيت

ovarial : ( )ovarian(تش ).مربوط به تخمدان ،تخمدانى

ovarian : تخمداني

ovariectomy : روانشناسى : تخمدان بردارى

ovariole : لوله تخم دان

ovariotomy : روانشناسى : تخمدان شکافى

ovaritis : (طب )التهاب تخمدان

ovarium : تخمدان ،مبيض

ovary : تخمدان

ovation : ستايش و استقبال ،شادى و سرور عمومى ،تحسين حضار

oven : اجاق , اجاق گاز , تنور

oven battery : علوم مهندسى : باطرى کوره

oven dry : در تنور خشک کردن ،کوره خشک کردن

ovenman : تنوردار،نانوا،کوره پز،اجاق دار

over : بربالاي , دربالاي , متجاوز از , براثر , بالاي سر , بر , بر سر , در بالاي , برسر , بر بالاي

over (artill,gun) : علوم دريايى : بلند

over 80 kg : ورزش : ¹ +8کيلوگرم

over a : گذشته ازسن بلوغ يا21سال

over a number of years : در طى چند سال

over against : برضد،برعليه

over and above : گذشته ازاين ،زياد

over and over : چندين بار،بکرات ،هى

over and under : ورزش : تفنگ دو لوله دو خزانه

over anxiety : دل واپسى زياد،اشفتگى ،اضطراب

over anxious : زياد دل واپس ،اشفته ،مضطرب

over boiling : معمارى : فوق غليان

over caution : احتياط بيش اندازه ،وسواس

over confident : زياد مطمئن ،زياد گستاخ ،مغرور

over excitation : علوم مهندسى : تحريک بيش از حد

over freight : علوم نظامى : بار بيش از اندازه هوايى يا بار ارسالى زياد از حد

over graze : زيست شناسى : فزون چر

over hasty : پر شتاب ،تند،عجول

over haul : علوم هوايى : تعمير اساسى

over he and ears : تاکردن

over housed : ساکن در خانه بى اندازه بزرگ

over investment : بازرگانى : سرمايه گذارى بيش از حد

over issue : زياد انتشاردادن ،اضافه بر اعتبار رواج دادن

over load : عمران : اضافه بار

over or under : کم يابيش

over peopled : پر جمعيت ،پر سکنه

over production : عمل اوزدن کالايى بيش از اندازه اى که بدان نيازمندى هست ،محصول زيادى

over protection : ورزش : تقويت

over refine : زياد موشکافى کردن ،زياد نکته گيرى کردن

over reinforcement : عمران : اضافه ارماتورگذارى شده

over ripe : زياد رسيده ،له

over rough and smooth : در زمين ناهموار وهموار،در پستى وبلندى

over shipment : علوم نظامى : ارسال بار بيش از حد ظرفيت کشتى بارگيرى بيش از حد

over size : عمران : بزرگتر از اندازه

over striding : ورزش : گام بسيار بلند

over the board : ورزش : بازى شطرنج حضورى

over the counter : خارج از بورس فروخته شده

over the falls : ورزش : مستقيما روى انحناى موج شکننده

over the shoulder bombing : علوم نظامى : نوعى بمباران عمودى که پس از عبور از خط قايم هدف بمب رها مى شود

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

مبانی نظری و پیشینه گردشگری
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش اینترنت در شکل گیری جنبش های اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق هرزه نگاری اینترنتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق همیاری های اقتصادی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق سیستم های اطلاعات مدیریت در مدیریت منابع انسانی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق آموزش مجازی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق تدریس مشارکتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ساختار سازمانی
مبانی نظری و پیشینه پژوهش شکاف دیجیتالی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ سازمانی و توانمندسازی مدیران
مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت خدمات
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش
مبانی نظری و پیشینه تحقیق ویژگی های شخصیتی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق امنیت و همگرایی در روابط بین الملل
مبانی نظری و پیشینه تحقیق جنبش های اجتماعی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فرآیند سیاستگذاری خارجی در ایالات متحده آمریكا
مبانی نظری و پیشینه تحقیق فقه سیاسی شیعه
مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدلهای تصمیم گیری در سیاست خارجی
مبانی نظری و پیشینه تحقیق نقش کانون های تفکر در فرایند سیاستگذاری