لغات مشابه
outroll : ورزش : شکست دادن حريف

outroot : از ريشه کندن ،از بيخ دراوردن ،قلع و قمع کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: