لغات مشابه
outside agency : ورزش : شخصى که مجاز نيست در زمين گلف به بازيگر کمک فکرى کند

outside appearance : صورت ظاهر،بيرون

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: