لغات مشابه
over sulphation of battery : الکترونيک : سولفاتى شدن مخرب

overabound : بيش از اندازه فراوان بودن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: