لغات مشابه
over investment : بازرگانى : سرمايه گذارى بيش از حد

over issue : زياد انتشاردادن ،اضافه بر اعتبار رواج دادن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: