لغات مشابه
overland mail : پست زمينى ،پستى که از راه خشکى برود

overland route : راه خشکى ،راه سفر به هندوستان از درياى مديترانه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: