لغات مشابه
overlook : نديده گرفتن , اغماض کردن , چشم انداز

overlooking : مشرف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: