لغات مشابه
overpersuade : کسى را بر خلاف ميلش به کردن کارى وادار کردن

overplay : ورزش : حريف را ناچار به تغيير محل کردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: