لغات مشابه
overplay : ورزش : حريف را ناچار به تغيير محل کردن

overplus : اضافه ،زائد،بيش از احتياج

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: