لغات مشابه
overpress : زياد پافشارى کردن در،زياد اصرار کردن در زياد فشار اوردن بر

overprice : بيش از حد قيمت گذاردن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: