لغات مشابه
overproduce : بيش ازظرفيت يا نياز توليد کردن

overproduction : بس فرآوري

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: