لغات مشابه
overreaction : روانشناسى : واکنش افراطى

overrefinement : آراستگي فراوان

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: