لغات مشابه
overruling : حکم فرما،مسلط،نافذ،غالب

overrun error : کامپيوتر : اشتباه در انتقال و جايگيرى کاراکترها

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: