لغات مشابه
overseas : ماوراء بحار , آنطرف درياهامج

overseas income : بازرگانى : درامد از کشور يا کشورهاى خارجى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: