لغات مشابه
overseer : سرکار

overseer of the poor : مامورى که رسيدگى به بى نوايان و برخى کارهاى ديگر يک ناحيه ميکند

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: