لغات مشابه
overseer of the poor : مامورى که رسيدگى به بى نوايان و برخى کارهاى ديگر يک ناحيه ميکند

overset : واژگون ساختن

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: