لغات مشابه
overshot wheel : چرخى که اب از بالا ريخته انرا مى گرداند

overside : از روى لبه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: