لغات مشابه
oversubtle : بيش از حد ملاحظه کار،بيش از حد ناقلا

oversupply : بازرگانى : عرضه بيش از حد

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: