لغات مشابه
oversupply : بازرگانى : عرضه بيش از حد

overt : نپوشيده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: