لغات مشابه
overt act : کار اشکار،عملى که در عالم خارج محسوس باشد

overt behavior : روانشناسى : رفتار اشکار

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: