لغات مشابه
overtime : اضافه کار

overtime pay : قانون ـ فقه : مزد يا حقوق اضافه کارى

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: