لغات مشابه
oviparous : (ج.ش ).تخم گذار

oviposit : تخم گذاشتن ،تخم ريختن( درحشرات)

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: