لغات مشابه
ovipositor : (ج.ش ).تخم ريز

ovisac : تخمدان ،کيسه گراف

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: