لغات مشابه
ovoidal : )ovoid(جسم تخم مرغى ،تخم مرغى شکل

ovology : گفتار در پيدايش تخم

آخرین لغات شما
:

:

:

:

:

آموزش زبان انگلیسی