لغات مشابه
ovology : گفتار در پيدايش تخم

ovservation : مراقبت , مشاهده , قوه مشاهده

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: