لغات مشابه
ovservation : مراقبت , مشاهده , قوه مشاهده

ovular : تخمکي

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: