لغات مشابه
owing to : بعلت ،زيرا

owing to the fact that : از انجايى که چون ،نظر به اينکه ،به واسطه اينکه

آخرین لغات شما
:

:

:

:

: